skip to Main Content

Изграждане на на ТИР паркинг с прилежаща към него автомивка, пункт за годишно-технически преглед (ГТП), пункт за заверка на тахографи, ведомствена бензиностанция, трафопост и собствен водоизточник с дълбочина 25м“ в ПИ с идентификатор 68134.2804.2113,гр.София, район „Връбница“-СО

Изграждане на на ТИР паркинг

Back To Top