skip to Main Content

Автоклав за опасни и потенциално опасни отпадъци

Автоклав за опасни и потенциално опасни отпадъци - с.Волуяк-гара

Прочете още

Инвестиционно намерение от Хелфи Пластикс ООД

"Склад с административна част" в ПИ с идентификатор 49206.2660.2 по КККР, УПИ II - "за…

Прочете още

Инвестиционно намерение от Партинг ЕООД

Подробен устройствен план - изменение на регулация (ПУП-ИПУР) по О.Т.231-О.Т/231б-О.Т.232а-О.Т. 233в-О.Т.233б-О.Т.233а, ПИ с идентификатор 12084.2749.44…

Прочете още

Инвестиционно намерение от ДДТ 1 АУТО ЕООД

Изграждане на тръбен сондажен кладенец за техническо водоснабдяване на обект "Автосервиз" B ПИ с идентификатор 12084.2719.2343

Прочете още

Инвестиционно намерение от Екосоник ЕООД

"Изграждане на площадка за обработка и автоклавиране на отпадъци от хуманно и ветеринарно здравеопазване" в…

Прочете още

Инвестиционно намерение за АМ „Европа“

АМ ,,Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект: Модернизация…

Прочете още

Инвестиционно намерение от БГНОВА АД

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Площадка за оползотворяване, рециклиране и материално оползотворяване на строителни…

Прочете още

Инвестиционно намерение от Боян Славчев

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Склад за селскостопански инвентар с площ 750 кв.м" в ПИ №…

Прочете още

Инвестиционно намерение

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Изграждане на магазин, офис и автомивка и собствен водоизточник…

Прочете още

Инвестиционно намерение – СОП

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина-СОП“ от…

Прочете още

Инвестиционно намерение – допълващо застрояване

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Жилищна сграда и допълващо застрояване – водоплътна изгребна яма" в УПИ…

Прочете още

Инвестиционно намерение Кока кола – водоснабдяване Костинброд и с.Волуяк

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с.Волуяк, СО от…

Прочете още
Back To Top