skip to Main Content

Информация за дейностите по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“, извършени през месец Юли 2017г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002- 0216

„Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица

с увреждания и  възрастни хора над 65 години в район „Връбница

През месец юли 2017г. Столична община – Район „Връбница“  продължи да изпълнява дейностите по Проекта, съгласно условията на Договор № BG05M9OP001-2.002-0216-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

С цел постигане на устойчиво въздействие върху целевите групи в дългосрочен план и по–доброто социализиране на хората с увреждания на 12 юли 2017г. се организира еднодневна екскурзия до храм „Св.Петка“ – гр. Банкя. В нея участваха  потребители; лица, които им предоставят социални услуги в дома и част от екипа, работещ за реализиране на Проекта. Екскурзията бе част от дейност „Психологическа мотивация и консултиране“ и даде възможност да се проведат разговори и да се сплотят участниците, за да могат хората с увреждания да преодолеят социалните бариери на всяко едно равнище от реалния живот  и да се насладят на природата.

Вследствие на осъществяваните дейности по проекта – се наблюдава по-добър диалог и доверие между основните заинтересовани страни. При извършване на проверки в дома на потребителите във връзка с контрола на качественото предоставяне на услугата, екипът на проекта констатира, че социалните услуги се приемат много добре от потребителите.

SAM_5834
SAM_5834
SAM_5831
SAM_5800
SAM_5828
SAM_5834SAM_5831SAM_5800SAM_5828
Back To Top