skip to Main Content

Инвестиционно намерение от Тавилог ЕООД

Инвестиционно предложение за „Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/“ в териториален обхват м.“Толева махала“, кв.13, в обхват УПИ I- „За КОО“, по отношение на ПИ с идентификатори 12084.2761.2407, 12084.2759.2446, 12084.2759.2448, 12084.2759.125…

Back To Top