skip to Main Content

Инвестиционно намерение от Тавилог ЕООД

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ I-125 „за производствени, складови и административни дейности и трафопост“ (ПИ с идентификатор 12084.2759.125), кв.13, м. „Толева махала“, с.Волуяк“, район "Връбница"-СО.

Инвестиционно намерение ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия. Обект на настоящият проект е реконструкцията на ВЛ 110 kV„Мрамор“ от п/ст „Курило“ до п/ст „Костинброд“

Инвестиционно намерение от Радостина Перчемлиева

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: "Изграждане на нежилищна сграда със складова функция и офиси – етапно строителство – първи етап – покрит склад за строителни материали" в имот с идентификатор 68134.2814.378, м. „Чучулица“, район "Връбница"-СО.

Инвестиционно намерение от ДД инвест груп

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Изграждане на павилион за бързо хранене и навес (автомивка) за почистване на автомобили и тръбен кладенец за снабдяване с техническа вода“ в ПИ с идентофоркатор 68134.2820.2039, кв. „Орион“, район "Връбница"-СО.

Инвестиционно намерение от БГ НОВА АД

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Площадка за оползотворяване, рециклиране и материално оползотворяване на строителни отпадъци чрез трошене и пресяване с мобилна трошачно-сортировъчна инсталация“ в ПИ с идентификатор 68134.2814.364, район "Връбница"-СО.

Инвестиционно намерение за ТИР паркинг

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: "Изграждане на ТИР паркинг с прилежаща към него автомивка, пункт за годишни технически прегледи (ГТП), пункт за заверка на тахографи, ведомствена бензиностанция и трафопост и собствен водоизточник с дълбочина 25м" в ПИ с идентификатор…

Back To Top