skip to Main Content

Инвестиционно предложение за изграждане на обект:„Връзка на втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София-Кюстендил“, район „Връбница“-СО.

📑  Инвестиционно предложение за изграждане на обект:„Връзка на втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София-Кюстендил“, район „Връбница“-СО.  

Инвестиционно намерение от Тавилог ЕООД

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ I-125 „за производствени, складови и административни дейности и трафопост“ (ПИ с идентификатор 12084.2759.125), кв.13, м. „Толева махала“, с.Волуяк“, район „Връбница“-СО.

Инвестиционно намерение ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия. Обект на настоящият проект е реконструкцията на ВЛ 110 kV„Мрамор“ от п/ст „Курило“ до п/ст „Костинброд“

Инвестиционно намерение от Радостина Перчемлиева

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Изграждане на нежилищна сграда със складова функция и офиси – етапно строителство – първи етап – покрит склад за строителни материали“ в имот с идентификатор 68134.2814.378, м. „Чучулица“, район „Връбница“-СО.

Back To Top