skip to Main Content

Предписание до собствениците/наемателите на метална пристройка към сграда с идентификатор 68134.2818.4531.1 по КККР в кв. Обеля

Предписание метална пристройка заличено

Back To Top