Услуги по управлението на общинската собственост и жилищния фонд

Извършват се от служителите в отдел “Управление на общинската собственост и жилищния фонд”


Наименование на услугата: Продажба на общински жилища, ателиета и гаражи на настанени в тях по административен ред

Необходими документи:

  • Заявление-формуляр
  • Оригинал на настанителната заповед;
  • Декларация по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община /подписана от всички пълнолетни членове на семейството или домакинството в присъствието на длъжностно лице от районната администрация или заверена от нотариус;
  • Удостоверение от Адресна служба на СДВР за адресна регистрация през последните 10 години за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;
  • Удостоверение от Данъчна служба за декларирани имоти по местораждане и местоживене всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;
  • Удостоверение от Служба по вписванията за извършени сделки с недвижими имоти по местораждане и местоживене за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;
  • Служебни бележки за годишните доходи от трудово правоотношение за предходната година за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/.

Нормативно основание: ЗОС, НРУУРОЖТСО, Решение на СОС.

Срок за изпълнение: 3 месеца след протоколно решение на СОС.

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: комисия по чл. 68 НРПУРОИ.

 

Наименование на услугата: Изпращане окомплектовани искания за ликвидиране съсобственост между общината и ФЛ и ЮЛ в СО

Необходими документи: Заявление, цялата документация.

Нормативно основание: ЗОС, НРПУРОИ.

Срок за изпълнение: 1 месец

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: отдел “ УОСЖФ”.

Наименование на услугата: Изпращане окомплектовани искания за закупуване на общински имот в СО, на основание ОПС.

Необходими документи: Заявление, цялата документация.

Нормативно основание: ЗОС, НРПУРОИ.

Срок за изпълнение: 1 месец

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: отдел “ УОСЖФ”.

 

Наименование на услугата: Изпращане окомплектовани искания за учредяване право на надстрояване и пристрояване върху общински имот в СО

Необходими документи: Заявление , цялата документация.

Нормативно основание: ЗОС, НРПУРОИ.

Срок за изпълнение: 1 месец

Цена на услугата:безплатна

Изпълнител: отдел “ УОСЖФ”.

 

Наименование на услугата: Издаване на заверено копие от акт за общинска собственост

Необходими документи: Заявление , данни за предоставения обект, скица.

Нормативно основание: ЗОС, НРПУРОИ.

Срок за изпълнение: 7 дни.

Цена на услугата: 7,50 лева.

Изпълнител: отдел “ УОСЖФ”.

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за деактуване на общински имот

Необходими документи: Заявление , заповед за деактуване.

Нормативно основание: ЗОС, ЗВСОНИ.

Срок за изпълнение: 7 дни.

Цена на услугата: 15,00 лева. /дължи се ДДС/.

Изпълнител: отдел “ УОСЖФ”.

 

Наименование на услугата: Издаване на писмени справки относно собствеността и издаване на удостоверение за технически характеристики на жилищни, нежилищни имоти и техните граници

Необходими документи: Заявление , копие от документ за собственост, декларация, че документът за собственост е последен.

Нормативно основание: ЗОС.

Срок за изпълнение: 7 дни.

Цена на услугата: 13,00 лева. /дължи се ДДС/.

Изпълнител: отдел “ УОСЖФ”.

 

Наименование на услугата: Заверяване на окомплектована молба-декларация по обстоятелствена проверка

Необходими документи: 5 броя заявление-формуляр, заверени в ДП, удостоверение от поземлена комисия

Нормативно основание: ЗОС, ЗС

Срок за изпълнение: 14 дни.

Цена на услугата: 20.00 лева.

Изпълнител: отдел “ УОСЖФ”.

 

Наименование на услугата: Отписване на имоти от актовите книги на районната администрация

Необходими документи: Заявление , документ за собственост, актуална скица, удостоверение за наследници, удостоверение за идентичност, заповед от СО.

Нормативно основание: ЗОС.

Срок за изпълнение: 1 месец.

Цена на услугата: 13,00 лева /дължи се ДДС/.

Изпълнител: отдел “ УОСЖФ”.

 

Наименование на услугата: Изготвяне на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти/наличие или липса на реституционни претенции, предявени пред районната администрация

Необходими документи: Заявление , бланка 5, документ за собственост, актуална скица, удостоверение за наследници, удостоверение за идентичност .

Нормативно основание: ЗОС.

Срок за изпълнение: 7 дни (при необходимост от допълнителни проверки и проучване – до 1 месец).

Цена на услугата: 13,00 лева. /дължи се ДДС/.

Изпълнител: отдел “ УОСЖФ”.

 

Наименование на услугата: За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Необходими документи: Заявление.

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 30 дни;

Цена на услугата: 30,00 лева. /дължи се ДДС/.

Изпълнител: отдел „УОСЖФ”..

 

Наименование на услугата: Писмено консултиране на фирми, адвокати, брокери и професионално заинтересовани лица

Необходими документи: Заявление .

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 30 дни;

Цена на услугата: 50,00 лева. /дължи се ДДС/.

Изпълнител: отдел “ УОСЖФ”.

Наименование на услугата: Издаване на служебни бележки и удостоверения

Необходими документи: Писмено заявление .

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 14 дни;

Цена на услугата: 13,00 лева. /дължи се ДДС/.

Изпълнител: отдел “ УОСЖФ”.

Наименование на услугата: За процедура по първоначално картотекиране за настаняване в общинско жилище

Необходими документи:

Заявление-формуляр ;

Декларация по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община /подписана от всички пълнолетни членове на семейството или домакинството в присъствието на длъжностно лице от районната администрация или заверена от нотариус;

Удостоверение от Адресна служба на СДВР за адресна регистрация през последните 10 години за всички пълнолетни члентове на семейството /домакинството/;

Удостоверение от Данъчна служба за декларирани имоти по местораждане и местоживене всички пълнолетни члентове на семейството /домакинството/;

Удостоверение от Служба по вписванията за извършени сделки с недвижими имоти по местораждане и местоживене за всички пълнолетни члентове на семейството /домакинството/;

Служебни бележки за годишните доходи от трудово правоотношение за предходната гоидна за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;

Основание за обитаване на жилището, нотариално заверен договор за наем или копие от документ за собственост;

Удостоверение за група инвалидност, ако има такова.

Нормативно основание: ЗОС, НРПУРОИ.

Срок за изпълнение: 2 месеца.

Цена на услугата: 20,00 лева. /дължи се ДДС/.

Изпълнител: отдел “ УОСЖФ”.

 

Наименование на услугата: Издаване на настанителна заповед

Необходими документи: Валидна картотека, решение на жилищната комисия

Нормативно основание: ЗОС, НРПУРОИ.

Срок за изпълнение: 7 дни.

Цена на услугата: 10 лева.

Изпълнител: отдел “ УОСЖФ”.

 

Наименование на услугата: Сключване на наемен договор за общински апартамент, след издаване на настанителна заповед

Необходими документи: Решение на жилищната комисия.

Нормативно основание: ЗОС, НРПУРОИ.

Цена на услугата: безплатна.

Срок за изпълнение: 7 дни.

Изпълнител: отдел “ УОСЖФ”.

 

Наименование на услугата: Отговори на жалби, сигнали и предложения

Необходими документи: Заявление.

Нормативно основание: ЗАОФЮЛ.

Цена на услугата: безплатна.

Срок на изпълнение: до 1 месец

Изпълнител: отдел” УОСЖФ”.

 

Наименование на услугата: Изготвяне на пазарна цена на единични апартаменти – едностайни и двустайни

Необходими документи: Решение на СОС, заповед на кмета на района за покупко-продажба на апартамент.

Нормативно основание: ЗОС, НРУУРОЖТСО.

Цена на услугата: 50 лв. /дължи се ДДС/.

Срок на изпълнение: до 1 месец

Изпълнител: отдел” УОСЖФ”.

 

Наименование на услугата: Изготвяне на пазарна цена на единични апартаменти – тристайни, четиристайни и др.

Необходими документи: Решение на СОС, заповед на кмета на района за покупко-продажба на апартамент.

Нормативно основание: ЗОС, НРУУРОЖТСО.

Цена на услугата: 75 лв. /дължи се ДДС/.

Срок на изпълнение: до 1 месец

Изпълнител: отдел” УОСЖФ”.

 

Наименование на услугата: Копие на документ формат А4 /едностранно/

Необходими документи: Заявление , други документи в съответствие с конкретното искане.

Цена на услугата: 0,09 лв. /дължи се ДДС/.

Срок на изпълнение: до 7 дни

Изпълнител: отдел” УОСЖФ”.

 

Наименование на услугата: Копие на документ формат А4 /двустранно/

Необходими документи: Заявление , други документи в съответствие с конкретното искане.

Цена на услугата: 0,15 лв. /дължи се ДДС/.

Срок на изпълнение: до 7 дни

Изпълнител: отдел” УОСЖФ”.

 

Наименование на услугата: Разпечатка на документ формат А4

Необходими документи: Заявление , други документи в съответствие с конкретното искане.

Цена на услугата: 0,12 лв. /дължи се ДДС/.

Срок на изпълнение: до 7 дни

Изпълнител: отдел” УОСЖФ”.

 

Наименование на услугата: Извършване на устна справка за административни актове на Столичния общински съвет

Цена на услугата: 1,50 лв. /дължи се ДДС/.

Изпълнител: отдел” УОСЖФ”.