Услуги по гражданска регистрация и гражданско състояние

Услуги по гражданска регистрация и гражданско състояние

Извършват се от служителите в отдел „Административно и информационно обслужване”

1.Наименование на услугата: Възстановяване или промяна на име - образец 10, образец 11

Необходими документи: писмено заявление на молителя с нотариална заверка на подписа му, заверено копие от акт за раждане, док. за самоличност

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 19а

Срок на изпълнение: обикновена – 30 дни

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

2.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за наследнициобразец 3

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение за наследници, док. за самоличност на наследника, док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т. 1 във връзка с чл. 5, т.2 ; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.1; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 5,00; 7,50; 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

3.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за семейно положение образец 2

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение въз основа на рег. на населението/РН/ , док. за самоличност, док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т.4; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.6; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 5,00; 7,50; 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

4.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца образец 2

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение въз основа на рег. на населението/РН/ , док. за самоличност, док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т.4;  Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.6; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 5,00; 7,50; 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

5.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки образец 2

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение въз основа на рег. на населението/РН/ , док. за самоличност, док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 5,00; 7,50; 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

6.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена образец 2

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение въз основа на рег. на населението/РН/ , док. за самоличност, док. За гр.състояние или др. официален документ, док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.2; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 3,50; 5,25; 7,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

7.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина образец 2

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение въз основа на РН, док. за самоличност, официален документ/преведен/, от който да са видни името, дата на раждане, пол и сем.положение на чуждият гражданин, писмено съгласие на чуждият гражданин за вписване на личните му данни в утвърденият документ,  док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 4; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6 и т. 11 и съгласно СК; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 3,50; 5,25; 7,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

8.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на гр.брак в Република България образец 2 и образец 4

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение въз основа на РН, декларация по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за издаване на удостоверения  въз основа на регистъра на населението;

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация  - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 4; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 3,50; 5,25; 7,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

9.Наименование на услугата: Заверка на заявление за постоянен адрес образец 5/образец 6/6а

Необходими документи: документи изброени в чл.92, ал.2 и ал.3 от ЗГР, док. за самоличност, искане за адресна регистрация , док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и 98 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т. 1;   Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: 2,50 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

 

10.Наименование на услугата: Заверка на адресна карта за настоящ адрес образец 7/ образец 6/6а

Необходими документи: документи изброени в чл.92, ал.2 от ЗГР, док. за самоличност, искане за адресна регистрация , док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 96 и 99 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т.1;     Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: 2,50 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

11.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за постоянен адрес образец 2

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение за постоянен адрес, док.за самоличност,  док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и 98 във връзка с чл.5, т.3, чл.106 ,ал.1, т.1; Закон за местните данъци и такси чл.110,ал.1, т.8; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: 2,50 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

12.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за настоящ адрес образец 2

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение за настоящ адрес,  док.за самоличност,  док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 96 и 99 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т.1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: 2,50 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

13.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес -образец 2

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение за промени на ПА док.за самоличност,  док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и 98 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т. 1;  Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: 3,50 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

14.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес образец 2

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение за промени на НА, док.за самоличност,  док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 96 и 99 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т.1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: 3,50 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

15.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за правно ограничение образец 2

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение въз основа на рег. на населението/РН/ , док. за самоличност, док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1;  Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване  (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) –  чл.25, ал.1, т.1; Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл.8, ал.1, т.2; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 3,50; 5,25; 7,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

16.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за родените от майката деца образец 2

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение въз основа на рег. на населението/РН/ , док. за самоличност, док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т. 12; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 3,50; 5,25; 7,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

17.Наименование на услугата: Връчване на удостоверение за раждане – оригинал

Необходими документи: документ за самоличност на родител

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6 и чл. 88, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал.1, изр. второ

Срок на изпълнение:

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

18.Наименование на услугата: Съставяне на актове за гражданско състояние на

български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Необходими документи: чуждестранен документ-заверен с превод и легализация

Нормативно основание: Закон за  гражданската регистрация - чл.72, ал. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1

Срок на изпълнение: Актовете по гражданско състояние се пресъставят от „Столичен дом за радостни обреди“

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

19.Наименование на услугата: Промяна в актовете за гражданско състояние

Необходими документи: извършва се въз основа на съдебно решение или на решение на длъжностно лице по гр.състояние

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 74 и чл. 76; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 2, т. 4 и 7

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

20.Наименование на услугата: Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние

Необходими документи: извършва се въз основа на съдебно решение

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.76, ал. 1

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

21.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за раждане – дубликат образец 2

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение, док. за самоличност, док. за

платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето;  Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 5,00; 7,50; 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

22.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –

оригинал

Необходими документи: искане за издаване на удостоверения въз основа на рег. на актовете по гр.състояние, док. за самоличност

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. Второ

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

 

23.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат образец 2

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение въз основа на рег. на актовете по гр.състояние, док. за самоличност на заявителя, док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 5,00; 7,50; 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

24.Наименование на услугата: Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение въз основа на рег. на актовете по гр.състояние, док. за самоличност на наследника

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1, изр. второ

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: кметства Мрамор и Волуяк

25.Наименование на услугата: Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ пътобразец 2

Необходими документи: искане за издаване на удостоверения въз основа на рег. на актовете по гр.състояние, док. за самоличност на наследника

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1,изр. трето;  Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 5,00; 7,50; 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

26.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)образец 2

Необходими документи: искане за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 4 и чл. 24, ал. 1;

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.  3; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 3,50; 5,25; 7,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

27.Наименование на услугата: Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина - образец 2

Необходими документи: искане и ориг. документ, док. за самоличност и док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал. 1, т.1; Правилник за легализациите, заверките и преводите  на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.) - чл. 3; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: : 5,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

28.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за вписване в регистър на населението - образец 2

Необходими документи: искане за вписване, актове по гр.състояние, уведомително писмо от МВР, Държавна агенция за бежанците, док.за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 3,50; 5,25; 7,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

29.Наименование на услугата: Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978г. - образец 2

Необходими документи: искане за заверен препис от наследниците, док. за самоличност и док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13; Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.2

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 2,50; 3,75; 5,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

30.Наименование на услугата: Издаване на заверен препис или фотокопие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението - образец 2

Необходими документи: искане за заверен препис или фотокопие, док. за самоличност и док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.  чл. 102, ал. 1 т. 3; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 2,50; 3,75; 5,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

31.Наименование на услугата: Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Необходими документи: писмо от съответната държавна институция

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.2

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

32.Наименование на услугата: Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузиобразец 1

Необходими документи: искане от лицата, сключващи граждански брак, док. за самоличност /регистрация на брачен договор или изменението му/

Нормативно основание: Семеен кодекс - чл. 19, ал. 2 и 3; НОАМТЦУПСО, приложение 13, т.7

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни

Цена на услугата: 20,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

33.Наименование на услугата: Припознаване на дете

Необходими документи: декларация от родителите, док. за самоличност, удостоверение за раждане-оригинал на детето

Нормативно основание: Семеен кодекс - чл. 65

Срок на изпълнение: обикновена – 90 дни

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

34.Наименование на услугата: Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Необходими документи: мотивирано писмено искане с доказано правно основание

Нормативно основание: Гражданско процесуален кодекс - чл.431, ал.3 и 4

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни;

Цена на услугата: 5,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

35.Наименование на услугата: Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Необходими документи: искане за установяване на бълг.гражданство, 2 бр.снимки, док.за платена такса в МП, копие от удостоверение за раждане, копие от док.за самоличност, копия от укази, док за платена такса

Нормативно основание: Наредба №1 на  министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал. 1; НОАМТЦУПСО, приложение 13, т.5

Срок на изпълнение: обикновена – 14 дни;

Цена на услугата: 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

36.Наименование на услугата: Заверка на копие на документ от технически архивобразец 1

Необходими документи: заявление, копие от док.за собственост, док.за платена такса след заверката на копието

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл.107, т. 6; Закон за устройство на територията

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни;

Цена на услугата: 10,00 лева

Изпълнител: служба „Архив”

37.Наименование на услугата: Незаверено копие на документ от технически архив формат А4 образец 1

Необходими документи: заявление, копие от док.за собственост, док.за платена такса след заверката на копието

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл.107, т. 6; Закон за устройство на територията

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни

Цена на услугата: 2,50 лева

Изпълнител: служба „Архив”

38.Наименование на услугата: Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган образец 8 и образец 9

Необходими документи: заявление, препис на чуждото решение,преведен и легализиран чуждестранен акт, нот.заверена д-я, че са спазени условията на чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП, док. за платена такса

Нормативно основание: Граждански процесуален кодекс - чл. 621; Приложение 13, т.2 от НОАМТЦУПСО /отменена с решение 1592/13.03.2015г. АССГ по адм дело №9671/2012г./

Срок на изпълнение: обикновена – 30 дни

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: отдел „Правен” и служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

39.Наименование на услугата: За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Необходими документи: Писмено заявление.

Нормативно основание: ЗМДТ, Приложение 13, т.3 от НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 30 дни;

Цена на услугата: 30,00 лева.

Изпълнител: Длъжностно лице от РА.