Правни услуги и удостоверяване на трудов и служебен стаж


Правни услуги

Извършват се от служителите в отдел “Правно обслужване ”

 

  1. 1. Наименование на услугата: Учредяване настойничество или попечителство

Необходими документи: Заявление, съдебно решение, акт за смърт на родителите, декларация по СК.

Нормативно основание: СК

Срок за изпълнение: 7 дни

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: отдел “ПО”

2. Наименование на услугата: Удостоверение за настойничество или попечителство

Необходими документи: заявление-образец, решение на органа по настойничество и попечителство, отчет при повторно издаване

Нормативно основание: СК.

Срок за изпълнение: 3 дни

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: отдел “ ПО”

3.  Наименование на услугата: Отговори по жалби, сигнали и предложения

Необходими документи: Съгласно преписката.

Нормативно основание: АПК

Срок за изпълнение: до 30 дни

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: отдел “ ПО”

4. Наименование на услугата: За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Необходими документи: Писмено заявление.

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 30 дни

Цена на услугата: 30,00 лева

Изпълнител: Длъжностно лице от РА

5.  Наименование на услугата: Изплащане от държавата на присъдена издръжка

Необходими документи: Констативен протокол от съдия – изпълнител, ведно с приложенията към него

Нормативно основание: Семеен кодекс

Срок за изпълнение: Първо число на месеца следващ постъпването на констативния протокол

Цена на услугата: безплатна.

Изпълнител: отдел “ ПО”