Финансово-счетоводни услуги

Финансово-счетоводни услуги

 

Извършват се от служителите в отдел “Финансови материални и човешки ресурси”

 

 

Наименование на услугата: За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Необходими документи: Писмено заявление.

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 30 дни;

Цена на услугата: 30,00 лева.

Изпълнител: служител от отдел „ФМЧР”

 

Наименование на услугата: УП-образец 2

Необходими документи: Заявление, трудова книжка.

Нормативно основание: КТ.

Срок за изпълнение: 30 ден.

Цена на услугата: безплатна.

Изпълнител: отдел “ФМЧР” - касиер

 

Наименование на услугата: УП-образец 3

Необходими документи: Заявление, трудова книжка.

Нормативно основание: КТ.

Срок за изпълнение: 30 дни.

Цена на услугата: безплатна.

Изпълнител: гл. експерт “Човешки ресурси”.