Услуги

За Ваше улеснение по-голямата част от административните услуги се извършват в изнесените фронт-офиси на различните отдели на първия етаж на районната администрация. Във фронт-офисите можете да получите и допълнителна информация по интересуващите Ви теми.


Портал за електронни услуги на Столична община


Телефон
Деловодство 02 4957741
Гражданско състояние и ЕСГРАОН 02 4957740
Устройство на територията 02 4957772
Управление на общинската собственост и жилищния фонд 02 4957753
Регистрация и контрол на търговската дейност 02 4957753
Каса 02 4957746


 

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В

СО РАЙОН "ВРЪБНИЦА"


  • БАНКОВА СМЕТКА В "ОБЩИНСКА БАНКА"АД, КЛОН "ЛЮЛИН":

IBAN: BG90SOMB91303119102801

BIC: SOMBBGSF

  • ePay
  • На място в КАСА на СО район "Връбница"

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

  • Данък сгради,такса смет и данък превозни средства се превеждат в Дирекция "Местни данъци и такси" - офис "Надежда - Връбница"

    Банкови сметки за плащане на местни данъци и такси : http://www.nap.bg/page?id=48

 

  • При попълване на платежните документи е необходимо да се впише пълното име на административната услуга по - горе.

 

  • Към заявлението за административна услуга е необходимо да се приложи копие от платежните документи.