Предоставяне ползването под наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ

 

 

 

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" във връзка с чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

 

Заповед СОА21-РД09-394 от 05.03.21г.

 

Решение № 112 от 25.02.2021 година на СОС За предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване.

 

Приложение 2з

 

 

Заповед №ПО-09-653/18.01.2021г.  - Землище Обеля

Заповед №ПО-09-652/18.01.2021г. - Землище Връбница

Заповед №ПО-09-651/18.01.2021г. - Землище Волуяк

Заповед №ПО-09-650/18.01.2021г. - Землище Мрамор

Протокол от 28.04.2021г. за разпределение на общински пасища, мери и ливади