Предоставяне ползването под наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд по реда на чл.37 и от ЗСПЗЗ

Заповед №СОА16-РД09-592/29.02.2016г. на Кмета на Столична община -  г-жа Йорданка Фандъкова

Решение №182/25.02.2016г. на СОС

Приложение №1 към Решение №182

Приложение №2, №2а, №26 към Решение №182

Приложение №2в, №2г, №2д, №2е към Решение №182

Заявление по чл.37и,ал.5 от ЗСПЗЗ И ЧЛ.99,АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ

 

1.Протокол №1/13.04.2016г. от заседание на Комисия по чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Във връзка с изменение на чл. 37 в, ал. 7 от  ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, бр.14 от 20 Февруари 2015г.,изм. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г.),

 

УВЕДОМЯВАМЕ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗEМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ СУМИТЕ ЗА 2015/2016 год. СЕ ИЗПЛАЩАТ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

 

„(7) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по ал. 4 са определени земите по ал. 3, т. 2, внася по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта по ал. 4. Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция "Земеделие" по ал. 4 в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по ал. 4, се прилага чл. 34, ал. 6 по искане на директора на областната дирекция "Земеделие", отправено до кмета на общината. Не се допуска участие в споразумение и предоставяне на право на ползване на масиви и на лице - свързано лице по смисъла на Търговския закон с лице по предходното изречение“

 

От Районната администрация