Предстоящи дейности по инфраструктурата на район „Връбница”

1. Почистване на канавки и дъждоприемни шахти

 

2.За обект: Главен колектор ІІ по ул. „Шабан”(Ст. Дуньов) от ул.378 по ул. 367  и по ул. „Ст. Дуньов” до ул. „Вр. Манчо” се провеждат отчуждителни процедури.

 

3. Предстои изграждане В и К по ул. „Подкрепа” от ул. „Адам Мицкевич” до ул. „Ст. Дуньов”

 

4. Извършва се подготовка на проект „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежа на местност „Модерно предградие” за финансиране със средства от ОПОС- да се изготви план за отчуждаване на всички трасета на канализационната мрежа по улиците в обхвата на бул. „Вр. Манчо” бул. „А. Мицкевич” , ж.п. линия София-Белград и бул. „П. Владигеров”.

 

5. Предвидени за изграждане на канал и подмяна на водопровод през 2013г:

- ул. „Брянска гора”

- ул. „Виткова ливада”

- ул. „Братя Станиславови” от бул. Сливница до ул. „Връх Манчо”

- ул. „Връх Манчо” от ул. „Майстор Манол” до бул. „Панчо Владигеров”.

 

6. За бул. „Черни Дрин”(Вр. Манчо) с трамвайна линия има готов идеен проект, без възлагателно писмо от СО за последващи действия. Включен е в оперативна програма „Транспорт” 2014-2020г.

 

7. Западна тангента ( бул. Адам Мицкевич), моста над ж.п.линия София-Белград до бул.„Ломско шосе”- изготвя се идеен проект

 

8. Възложено е на „София проект” да изготви Работни проекти за В и К мрежа за НПЗ „Орион”.

 

9.Да се приложи регулацията на всички улици в района.

 

 

10.Изграждане на втори етап на дубльор на колектор „Н” по ул. „378” и ул.„379” от ж.п. линия София - Драгоман  в кв. „Модерно предградие” – част „Пътна и отводняване”.

 

13.Изграждане на главен колектор ІІ по улица „Шабан”.

 

14.Изграждане на канализация и подмяна на водопровода по всички улици в кв. „Модерно предградие”.

 

15.Проектиране и изграждане на канализация и водопровод в с. Мрамор.

 

16.Проектиране и изграждане на канализация и водопровод в  с. Волуяк.

 

17.Изграждане на нови улици и тротоари при изградена подземна инфраструктура.

 

18.Проучване, проектиране и изграждане на паркинги в междублоковите пространства.

 

19.Изграждане втори мост, източно платно над ж.п. линия София -Драгоман (Бакърена   фабрика).

 

20. Разширение на ул. „Адам Мицкевич”,  част от „Западната тангента”/пътна връзка/.

 

21. Изграждане на булевард „Черни Дрин” с трамвайна линия.

 

22.  Изграждане на детско заведение в кв. „Модерно предградие” УПИ І, кв.11.

 

23.Проектиране и изграждане на детско заведение в ж.к.”Обеля-2 УПИ ІІІ, кв.6.

 

24. Проектиране и изграждане на детско заведение в ж.к.”Обеля-2 УПИ ІІ, кв.1.

25. Ремонт на детски и учебни заведения.

 

26. Реконструкция на бивш битов комбинат в медицински кабинети в с. Мрамор.

 

27.Изграждане на административна сграда на район „Връбница” с полицейски участък.

 

28. Основен ремонт на здравната служба в с. Волуяк

 

29. Реконструкция на здравна служба в с. Мрамор за детска градина за ІІІ групи.

 

30.Ремонт на НЧ „Св.Св.Кирил и Методий 1922”, кв. Модерно предградие.

 

31.Ремонт на НЧ „Зорница 1987” , ж.к. „Обеля -2”

 

32.Ремонт на НЧ„Ведрина 1932”,  ж.к. „Връбница -2”.

 

33.Ремонт на НЧ”Св. Иван Рилски 1922” , с. Мрамор.

 

34.Ремонт  на помещение, предоставено на   НЧ „Симона 2002”.

 

35. Паспортизация  на всички общински сгради

 

36.Топлоизолация на всички общински сгради

 

37.Корекция на коритото на река Какач в участъка от ж.п. линия София -Драгоман до бул. „Ломско шосе”

 

38.Корекция на коритото на река Какач в участъка от бул. „Ломско шосе” до Северен парк.

 

39.Корекция на коритото на река Беравица в участъка от ж.п. линия София - Драгоман до вливането й в река Какач  до бул. „Ломско шосе”.

 

40.Корекция на дерето в кв. „Република” (Толева махала)

 

41.Локално изменение на река „Блато” в зоната на моста на път ІV-18019 , с. Мрамор – Доброславци.

 

42.Разширение и благоустройство на гробищен парк в с. Мрамор (осигуряване на сервитутна зона)

 

43.Разширение и благоустройство на гробищен парк в с. Волуяк (осигуряване на сервитутна зона).

 

44. Проектиране и изграждане на общински пазар в ж.к. „Обеля - 2”

 

45. Почистване на нерегламентирани сметища на територията на район „Връбница”