Публични регистри

Регистър дарения


Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация на обектите

Регистър на разрешенията за строеж


Регистър на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти

Регистър на обществените поръчки

 

Регистър на имотите публична и частна общинска собственост

 

Регистър /досиета/ на етажната собственост