Обществен ред и сигурност

Брошура "Как да се предпазим от природните бедствия"

 

Обявление  относно:
Предотвратяване възникването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност през пожароопасния период за 2022 г.


Горски пожари

Брошура "Пожар в природата"