Обществен ред и сигурност

Заповед на кмета на район "Връбница" - СО относно:
Предотвратяване възникването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност през пожароопасния период за 2021 г.


Радиационно замърсяване

Пожари обществени сгради

Горски пожари