Заявление

(трите имена на родител/ настойник)

(трите имена на детето)

(ОДЗ /ЦД - Група)

Заявявам, че желая детето ми да посещава детско заведение, както следва:

до 2014г.
до 2014г.
до 2014г.

Запознат съм с разпоредбите на чл.40, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.