Училища

 

Приложение №1 към Решение №182 по Протокол №31/08.04.2021г.

Училища в Района има общо девет - пет основни, две средни, едно специално и едно национално.

В общинските училища се обучават 3473 ученика, обучавани 278 преподаватели.

 

61 ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” е основано през 1893г. Днес в училището се обучават 400 ученика. Има 17 класни стаи и 6 кабинета. Учениците са разделени в 19 паралелки. В него работят 39 души персонал, в т.ч. 30 педагози. Празникът на училището е на 11 май.- ден на Св.Седмочисленици.


Адрес: бул.Ломско шосе, 186
Телефон: 934 54 89

www.ou-61.org

 

62 ОУ “Христо Ботев” е основано през пролетта на 1880 г. В момента в него има 11 класни стаи, една работилница и физкултурен салон. Обучават се 242 ученика в 13 паралелки. Училищният персонал е 27 души, в т.ч. 20 педагози. Празникът на училището е на втори юни - денят на Ботев. Като традиция за първия учебен ден е прието първокласниците да засаждат по една брезичка в училищния двор.


Адрес:кв.Обеля, ул.1-ва, № 26
Телефон: 938 26 86

 

70 ОУ “Св.Климент Охридски” е открито на 10.12.1942 г . Сега в училището се учат около 237 деца в 11 паралелки, които се обучават от 17 педагози. Интересно е, че в двора на училището са били засадени 300 корена рози и 100 корена канадска топола. Празникът на училището е на 25 ноември.


Адрес: ул.Адам Мицкевич, 10
Телефон: 27 74 92

 

74 СОУ “Гоце Делчев” е открито на 15.09.1986 г. Обучението се води в 35 класни стаи и 8 кабинета. Има два физкултурни салона, четири работилници и актова зала. Към училището функционират лекарски, стоматологичен и логопедичен кабинети. За учениците работят 97 учители. От 2002г. училището разполага с тенис-корт с две полета и настилка от шамот, изграден от Училищното настоятелство. Има извънкласнит дейности по приложни изкуства, традиции и обичаи, приказен свят, компютърен клуб, народни танци и две вокални групи, хор, спортни групи по футбол, тенис и бойни изкуства. Празникът на училището е на 4 май.

 

 


Адрес: Връбница-1
Телефон: 934 66 17, 934 66 14

www.74sou.org

 

140 СОУ “Иван Богоров” е открито на 01.09.1986 г. Към настоящия момент броят на паралелките е 50 от 1013 ученика, общата численост на персонала е 102 човека, сред които 84 педагози и 18 човека помощен персонал. В средния курс учениците могат да избират химико-биологичен, природо-математически, хореографски профил на обучение и изкуства. Празникът на училището е на 7 януари - Ивановден.

 

 

Адрес: Обеля-2, п.к.1326
Телефон: 934 42 75

www.140sou-sofia.com

 

146 ОУ “Св.Патриарх Евтимий” в с.Волуяк е открито през 1964 г. В момента се обучават 9 паралелки от 168 ученика. Персоналът е 18 човека, от които 13 педагози.  Между бившите ученици на училището има златни медалисти от събора в Копривщица и В.Търново.  Празникът на училището е на 20 януари.

 

Адрес: с. Волуяк
Телефон: 998 41 59

 

175 ОУ “Васил Левски” е основано през 1881г. Днес училището разполага със 7 класни стаи, 1 компютърен кабинет и стая, пригодена за физкултурен салон. Учениците са 208 на брой. Разпределени са в 11 паралелки, от които 7 в начален и 4 в прогимназиален етап. Персоналът, който ги обслужва се състои от 21 човека, в т.ч. 16 педагози. Патронният празник на училището е на 19 февруари.

 

 


Адрес: с.Мрамор, ул. "Св.Св. Кирил и Методий"№1

Телефон: 02 / 998 20 84

 

УДНЗ - Училище за деца с нарушено зрение /УДНЗ/ “Николай Островски” е открито на 11.11.1963 г. В него се учат 210 деца в 21 паралелки. В училището работят 108 души, от които 77 педагози. Има психолог и логопед. В училището работят като педагози и възпитатели 15 човека с нарушено зрение, някои от които - бивши негови възпитаници.
В училището се обучават слепи деца, които напълно са загубили зрението си или са признати от медицинските органи за практически слепи, слабовиждащи деца с интелектуална недостатъчност и други нарушения в психомоторната сфера. По своя характер училището е интернат. Работи по програмата на масовото училище, като за компенсация на влошеното си зрение учениците изучават в специални кабинети с добра материална база допълнителни предмети: зрително подпомагане, ориентиране и мобилност, полезни умения и машинопис. От 1992 г. в УДНЗ се обучават и интегрирани ученици - деца с различни зрителни нарушения, които иначе се обучават в масовото училище.
Ден на училището е 22 март - денят на пролетта и надеждата. Като празници се честват Международният ден на инвалида - 3 декември, и Денят на белия бастун - 15 октомври.
Адрес: бул.Ломско шосе, 177
Телефон: 38 12 64, 38 15 83, 38 14 83

 

НГДЕК - Националната гимназия за древни езици и култура “Константин-Кирил Философ” е открита на 10.10.1977 г. от Министерството на културата. Научно-методически е интегрирана със СУ “Св.Климент Охридски”. Има статут на Национален класически лицей към Университета. НГДЕК е специализирано училище, което дава фундаментални хуманитарни знания, задълбочена езикова подготовка и балансирано обучение по общообразователните дисциплини. Учениците и учителите се подбират с конкурс. Всяка година се приемат 80 ученика чрез два изпита - писмен по български език и литература и устен по история и обща култура.
Курсът на обучение е 5-годишен. Първата степен (фундаменталната - VІІІ - Х клас) полага основите на хуманитарното обучение и общообразователната подготовка. Втората степен (лицейната - ХІ - ХІІ клас) осигурява целенасочена подготовка между средното и висшето образование чрез обучение в профилите: българистика, история, класически езици (грецистика и латинистика, съответно с новогръцки и италиански), западни езици с превод (немски, френски или английски), природни науки, философия. Профилираното обучение се осъществява от университетски преподаватели и изявени учители от гимназията. То е 6 часа и приключва със защита на дипломна работа. Дипломна работа, защитена с Отличен пред университетска комисия се признава за кандидатстудентски изпит по съответната специалност.
Творческият дух на учениците и учителите се осъществява чрез издаване на учебници, на списанията “Любословие” и “Хуманитас”, олимпиади, учебни практики в чуждестранни училища, тематични конференции, старинен театър, хорове на момчетата и на момичетата, участие в Цицероновия конкурс в Арпино (Италия).
Патронен празник на гимназията е 11 май.

Адрес: 1360, кв.Модерно предградие, ул.Баба, 16
Телефон: 2411 55, 27 30 06, факс 26 21 71