Новини

Качено на 23/09/2014г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА е в етап на подготовка на проектно предложение за изграждане на социални жилища


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


СТОЛИЧНА ОБЩИНА е в етап на подготовка на проектно предложение за изграждане на социални жилища в р-н „Връбница“ и р-н „Люлин“, които ще бъдат предназначени за уязвими групи от населението.

Възможността за финансиране на проекта се предоставя по линия на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.2: „Жилищна политика”, BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” на ОП „Регионално развитие“ (ОПРР) 2007 - 2013 г.

Проектното предложение на Столична община е ориентирано към повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно и уязвимо положение, посредством създаване на адекватни жилищни условия, прилагане на мерки за повишаване енергийната ефективност и осигуряване на предпоставки за достъп до социален пакет услуги – образование, здравеопазване, социално приобщаване, заетост.

Проектното предложение на СО ще бъде изцяло насочено към самотни родители, лица в риск от бедност и социално изключване, хора с увреждания и други представители на уязвими групи от населението.

Като идентифицирани за включване в проектното предложение на Столична община са следните обекти:

  • Обект в р-н „Люлин“ - бл. 959 – Незавършен строеж, с местонахождение на имота м.“Люлин 9 м.р.“, УПИ /п-л/ II-237 за ЖС  от кв. 31а, бул. „Царица Йоана“ и
  • Строителство на жилищен комплекс от 2 /две/ 4 етажни блок-секции,  върху избран за целта терен, находящ се в УПИ V-237, кв.17, м. „Модерно предградие“, р-н Връбница.

В резултат от изпълнението на Проекта, (от двата обекта) ще бъдат осигурени общо около 71 социални жилища (45 в р-н „Люлин“ и 26 в р-н Връбница“), осигуряващи съвременни жилищни условия за ефективна адаптация и социално включване.

Прекият резултат от съвременните битови условия на живот, в комбинация с адекватно подбрани мерки за приобщаване ще създадат подкрепяща среда за положителна социална промяна и предпоставка за повишаване качеството и стандарта на живот сред представителите от избраните целеви групи.

Надяваме се, чрез проекта общината да направи още една крачка напред в целенасочената си политика, насърчаваща социалното включване на хора в неравностойно и уязвимо положение и да постигне реален, дългосрочен напредък с устойчиви резултати, доближаващи се до високите стандарти за хармонично и балансирано социално развитие.

 

Водени сме от разбирането, че за постигането на реален напредък за устойчиво и балансирано социално развитие от особено важно значение е подкрепата и сътрудничеството на гражданския сектор.

В тази връзка отправяме покана да споделите Вашето мнение, като попълните Анкетната карта.

Последно публикувани