Новини

Качено на 11/02/2014г.

Проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Договор № A12-22-92 от 28.01.2014 г.

Проект: „Квалифицирани служители-качествено обслужени  граждани в район Връбница”

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

Стартира изпълнението на проект „Квалифицирани служители – качествено обслужени граждани н район „Връбница”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07.

На 28.01.2014 г. беше подписан договорът между Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” и кметът на СО-район „Връбница”  за изпълнение на проекта.

В рамките на проекта ще се проведат обучения на ръководителите и служителите на ръководни позиции в СО-район „Връбница” за развитие на компетенциите им в областта на стратегическото планиране, разработване и провеждане на публични политики; на служителите с ръководни и експертни функции - за усъвършенстване на професионалните им умения и квалификация, и за придобиване на ключови компетентности. Ще бъдат проведени и обучения за работа с граждани от специфични групи – хора с увреждания, неграмотни граждани и такива без правни познания, както и обучения за ефективна работа в екип.

Целите, които си поставя район „Връбница” са:

  • изграждане на модерна администрация чрез подобряване на работата на служителите, за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост;
  • подобряването на капацитета на служителите в администрацията за изпълнение на задълженията им за създаване на ефективна администрация, „с лице към хората” и ориентирана към потребителите на административни услуги, такава, която съзнава своята мисия за подпомагане на развитието на модерно и благоденстващо общество,  не с голяма численост на структурите и служителите, а с акцент върху компетентността и качеството на дейността й;
  • подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в  администрацията, изискващи непрекъснато повишаване на уменията и компетенциите на служителите.

Район Връбница цели ефективно и ефикасно да използва възможността, предоставена от Структурните фондове, да изгради и укрепи административния си капацитет.

Основната част от обученията ще бъдат реализирани от Института по публична администрация. За останалите ще бъде проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

Продължителността на проекта е 12 месеца, а общата му стойност – 75 689.28 лв., като 85%  - средства от ЕСФ и 15% - национално съфинансиране.

Последно публикувани