Новини

Качено на 21/10/2013г.

Съобщение във връзка с изграждане на ВиК мрежа в кв. Модерно предградие


С ъ о б щ е н и е

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК МРЕЖА В РАЙОН „ВРЪБНИЦА” - КВ. „МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ”, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, КОИТО СА С ЛИЦЕ  НА ул. „357”, ул. „367”, ул. „АНТОН КЕЦКАРОВ”, ул. „БРАТЯ СТАНИСЛАВОВИ“, ул. „СТАРАТА ЦЪРКВА”, ул. „СВЕТЛА”, ул. „ЧЕРНИ ДРИН”  - САМО за ТЕЗИ ИМОТИ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪКА ПО-ДОЛУ, Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДОСТАВЯТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННО ОТЧУЖДАВАНЕ”, ПЛОЩАД „СЛАВЕЙКОВ” № 6, ЕТ. 4,  СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

-        Копие от документ за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, договор за доброволна делба, съдебно решение и др.), върху поземления имот и оригинали за сверка;

-        Актуално удостоверение за наследници (при необходимост);

-        Копие от разрешение за строеж или от одобрени строителни книжа (за сгради в непосредствена близост до улицата).

СО - ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННО ОТЧУЖДАВАНЕ”

телефон за връзка - 02 810 04 65 – инж. Валери Велин

Последно публикувани