Новини

Качено на 18/01/2021г.

Стартиране на втора кампания за подмяна на битовото отопление


От днес, 18.01.2021г. стартира приемът на документи за кадидатстване  по втори етап на проект "Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи, който се финансира от Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", Ви информирам, че е открита втора кампания по прием на формуляри за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво.

Документи ще се приемат до запълване на свободните бройк по програмата. След приключване на кампанията, ако кандидатите са повече от бройките по програмата, всеки един ще бъде оценяван по точкова система и класиран, спрямо общият брой точки за имота.

 

Всички необходими документи, формуляри, договори и указания са публиквуани   на интернет страницата на Столична община, на следния адрес:  https://www.sofia.bg/en/opos

 

Приемът на документи и тяхната обработка ще се извършва при същите ред и условия, както при първата кампания, проведена от 20.05.2020г. до 18.09.2020г.

Поканата за кандидатстване ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, като при наличие на повече кандидати ще бъдат приложени обявените критерии за приоритизиране и класиране на кандидатите.

 

Важно!!!

Приемът на документи ще се извършва в сградата на районна администрация "Връбница", гр.София, бул."Хан Кубрат"бл.328, вх.Б, всеки понеделник и петък  от 09:00ч до 12:00ч и от 13:00 до 16:00 часа от длъжностно лице: Магдалена Чилингирова гл. експерт в отдел "ИИБЕКС"  след направена пълна проверка на място за пълнота на попълнения формуляр и документи към него.

 

Задължителни документи които кандидата трябва да предостави в районната администрация:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване (не е наличен в районната администрация)

2. Декларация образец № 2 за съгласие с условията на участие в проект № BG16М1ОР002-5Л003-0001

3. При необходимост се прилага и декларация № 3 за съгласие на съсобственици (когато има такива)

- всеки съсобственик попълва и декларация № 2

4. Документ за собственост -оригинал за справка и копие за прилагане към цялостната документация.

5. Документ за платени местни данъци за  партида на имота за който се кандидатства (удостоверяващ документ, че местните данъци и такси за 2020г. са заплатени).

6. Кандидатите, които заявяват желание да заменят старите си уреди с такива на газ или пелети следва да предоставят:

- положително становище от газовата компания за включване на имота към газопреносна мрежа и/или порект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и; (след класиране на кандидата задължително се представя  проект за газификация на имота)

- в случай на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети:  техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети. (примерна техническа схема - приложено).

Последно публикувани