Новини

Качено на 08/10/2012г.

Изграждане на В и К мрежа в кв.Модерно предградие


Изграждането на Дубльор на Колектор Н е от първостепенно значение за развитието на канализацията в кв. „Модерно предградие”. Инициативата е на Столична община, а реализацията на  проекта е ключова за изграждането на канализационната мрежа в квартала. Целта е да се осигури нормалното отвеждане на отпадъчните битови води в района.

Строителството на Дубльор на Колектор Н е разделен на няколко подетапа, включващи Главен колектор I и Главен колектор II. През 2000г. е изготвен идейният проект на ВиК мрежата на кв. „Модерно предградие”. Съгласно проекта, територията се отводнява посредством 2 главни колектора /Главен колектор I и Главен колектор II/  и вътрешно-кварталната мрежа. Дължината на главните колектори е 3, 5 км. с диаметър от ф600 до ф1200.

През 2011 г. започна изграждането на Дубльор на Колектор „Н” в участъка между ж.п. линия София-Драгоман и бул.”Връх Манчо” по улиците „378”, „379” и  ул. „Баба” (Главен колектор I на кв. „Модерно предградие”) с дължина 1100м и диаметри от ф300 до ф1200, който е на стойност 4,5 млн.лв. Главен колектор I  се изпълнява на два подетапа:

- първи подетап - от ж.п. линия София-Драгоман до ул. ”Братя Станиславови” с дължина 500м. и диаметри от ф 800 до ф1200. Реализацията на обекта се изпълнява след изместване на съществуващи стълбове, премахване на сгради, огради и временни постройки, следва изграждане на водопроводна и канализационна мрежа и завършва с изпълнение на улична и тротоарна настилка и полагане на нови кабелни трасета по части електроснабдяване, телефонизация и улично осветление.

- втори подетап от - ул.”Братя Станиславови” до бул.”Връх Манчо” с дължина 600м. и с диаметри от ф300 до ф600.

След  завършване подетапите на строителство на Главен колектор I и въвеждането му в експлоатация, ще започне изграждането и на Главен колектор ІІ. За започване строителството му е необходимо завършването на процедури по придобиване на собствеността от Столична община на обекти от първостепенно значение на инженерната инфраструктура. За цялостното изграждане на канализационната мрежа на кв. „Модерно предградие” е необходимо изготвянето на работни проекти, които са в процес на разработване. Ще продължи изграждането на вътрешно-кварталната мрежа на квартала, което ще се извърши поетапно. Изграждането включва канализация по улиците „Старата църква”, „Братя Станиславови”, „Антон Кецкаров”, „Светла” и др., чиито приемник е  Дубльора на Колектор Н.

 

 

Разгледайте снимки тук

Последно публикувани