Новини

Качено на 05/06/2012г.

Енергийно обновяване на българските домове по ОПРР


Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получат Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ.

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. Допустимите дейности по проекта включват извършване на обследване за енергийна ефективност, топлоизолация, подмяна на дограма, локални станции и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.

За да се кандидатства по проект “Енергийно обновяване на българските домове” е необходимо създаването на Сдружение на собствениците и постигнато съгласие между собствениците /поне 67% идеални части от общите/. Следващата стъпка е решение за кандидатстване и упълномощаване на лице, което да подаде заявление, като трябва да има съгласие на собствениците да осигурят достъп до всеки апартамент. Министерството на Регионалното развитие и благоустройство разглежда заявлението и при одобряването му, сключва споразумение със Сдружението.

Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост. Те ще получат одобрение за получаване на финансова помощ в изпълнение на проекта  по реда на заявление и до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс. Основното изискване към всяка сграда е да бъде конструктивно укрепена. На всяка представена за финансиране сграда ще се извършва техническо обследване и обследване на енергийна ефективност. Те ще се покриват изцяло от проекта.

Целта на проект “Енергийно обновяване на българските домове” е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове, чрез повишаване на качеството на жизнена среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Проектът обхваща  36 градски центрове и е с продължителност 3 /три/ години (2012-2015 г.).

Общата стойност на проекта възлиза на 94 859 508,40лв., като размера на безвъзмездната финансова помощ възлиза на  50 млн. лв., а останалата част е собствен финансов принос.

Конкретен бенефициент е дирекция „Жилищна политика” в МРРБ.

За повече информация може да посетите сайта на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство: www.mrrb.government.bg

 

Последно публикувани