Новини

Качено на 07/08/2016г.

Проект „Различни, но равни за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“


 

 

Проект „Различни, но равни за независимост и достоен живот  на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“


Район „Връбница“ - Столична община е страна по договор №BG05M90PO001-2.002-0216-C01 от месец 2015 година, за изпълнение на одобрен проект „Различни, но равни за независимост и достоен живот  на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“. Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година/ОПРЧР/. Изпълнението на дейностите по договора обхваща предоставяне на интегрирани грижи на 60 лица с увреждания и възрастни хора над 65 години, живеещи на територията на района. Проектът е стартирал през месец февруари 2016 година. Приети са документи на 65 лица, от които на 60 лица е осигурен достъп до интегрираните грижи - в съответствие с възможностите за предоставяне на грижа съобразно параметрите на проекта и одобреното  финансиране. Дейностите са  стартирали в регламентираните срокове, а именно от 1.04.2016 година. На потребителите са осигурени наред с грижата личен асистент, социален асистент и домашен помощник и медицински и здравни грижи по домовете – от рехабилитатор и здравен асистент. През месец юни е поставено началото на допълнителна грижа – за психологическа и мотивационна подкрепа – психологическо консултиране. За изпълнение на дейностите по психологическо консултиране са наети  двама психолози, осигурено е достъпно пространство за провеждане на психологическата подкрепа – консултативен кабинет, оборудван в съответствие с всички професионални изисквания, а за потребители в невъзможност да се придвижат до мястото за консултиране – психологическата грижа се предоставя  по домовете. Екипът на проекта е създал специализиран блог на официалния сайт на районната администрация, който носи логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Открита е специализирана телефонна линия за информиране и консултиране по проекта – тел. 0889030871, която осигурява постоянна връзка с член на екипа. Създадена е приемна с „Отворени врати“ – за прием, консултиране и информиране всеки понеделник и четвъртък за времето от 15.00 до 18.30 часа. Всички предприети действия по изпълнение на проекта, свободни работни места, както и свободни места за потребители на интегрираните грижи, процедури по одобряване, оценка на потребностите, методика на изпълнение на дейностите и новини по проекта, се оповестяват от екипа на проекта в официалния блог на интернет адрес www.vrabnitsa.bg.

Последно публикувани