Новини

Качено на 11/08/2016г.

Съобщение - 11.08.2016 г.


ОБЯВЛЕНИЕ


Във връзка с реализирането на дейност 4 - „Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална  социална оценка“ по проект BG 05M9OP001-2.002-0216 „Различни, но равни за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“ финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с

регистрационен номер No BG05M9OP001-2.002-0216-С01/22.12.2015г., по ОП „Развитие на

човешките ресурси 2014-2020 г.“ Район „Връбница“, СО в качеството си на бенефициент

 

ОБЯВЯВА

 

процедура за подбор на персонал за заемане на длъжностите:

 

1.Здравен асистент    – 1 място

 

2.Рехабилитатор        – 1 място

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Общи изисквания:

 

1. Да са пълнолетни граждани.

2. Да не са поставени под пълно или ограничено запрещение.

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

4. Да имат мотивация и нагласа за работа с  лица с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване.

 

Специфични изисквания:

 

  • За длъжността „Здравен асистент” –кандидатите да са с висше медицинско образование,

квалификационна степен „Професионален бакалавър”;

  • За длъжността „Рехабилитатор” кандидатите да са с висше образование, специалност

„Рехабилитатор”, квалификационна степен „Бакалавър”

 

Предимство ще имат тези кандидати, които имат опит:

 

  • · В работа по проекти за съответната длъжност;
  • · В работа с лицас увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за

самообслужване.

 

 

Необходими документи:

 

1. Писмено заявление по образец до Кмета на Район „Връбница“.

2. Документ за самоличност за справка

3. Автобиография;

4. Копие от диплома за завършено висше образование;

5. Копие от трудова или осигурителна книжка;

6. Копие от документ за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи – за кандидатите за заемане на длъжността „Здравен асистент“.

 

Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Одобрените кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 09,00 ДО 17,00 ЧАСА  В ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА“, ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ХАН КУБРАТ“, БЛ.328, ВХ.Б, ЕТАЖ 1, СТАЯ 102

 

От екипа на Проекта

Последно публикувани