Новини

Качено на 29/01/2016г.

Столична община - Район "Връбница"стартира работа по проект "Различни, но равни - за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни над 65 години в Район"Връбница"


Столична община - Район „Връбница"  стартира работа  по проект:

РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ - ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ЛИЦА

С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ НАД 65 ГОДИНИ В РАЙОН „ВРЪБНИЦА

в изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.002-0216-C001/22.12.2015г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта  499 764.48  лв.

 

Продължителност на проекта - 20 месеца

Предоставяне на социалните услуги - 18 месеца

 

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и възрастните хора над 65 години, чрез създаване на условия и интегрирани грижи за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване.

Специфичната цел на проекта е създаване на виртуален център за комплексно предоставяне на почасови услуги на лицата от целевата група за социално включване в домашна среда, преодоляване на последиците от социално изключване и бедност, както и предоставяне на възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи на близките си с увреждания.

Целевата група на проекта са хора с увреждания, в това число и деца и хора над 65 годишна възраст, които са в невъзможност за самообслужване и изпитват затруднения при придвижване в градска среда.

Социалните услуги, които ще се предоставят в изпълнение на проекта са: „Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“, „Рехабилитатор”.

За лицата от целевата група ще бъде осигурена психологическа подкрепа и специализиран транспорт, в съответствие с индивидуалните им планове за предоставяне на комплексни услуги.

Допълнително ще бъде обявен график за прием на документи за потребителите и за лицата, предоставящи социалните услуги.

Последно публикувани