Инициатива по превенция на Местната комисия за борба с противообществените прояви

„Стани по-добър човек и гледай да си наясно със себе си, преди да срещнеш някого с надеждата, че той ще разбере що за човек си ти.”

Габриел Гарсия Маркес

За полезността и навременността на дейностите по превенция на детското асоциално поведение  ориентир е тяхната ефективност виждана съобразно професионалната квалификация на специалистите разно аспектно. При все това уловената от специалиста, „заявена” от самите деца, потребност, би дала гаранция за ефективността на превантивната дейност преди случването и, и преди всичко би снижила вероятността от експериментиране с предварително неизвестни въздействия върху психическото израстване в детската и юношеска възраст.

Динамиката на социалните процеси, тази на междуличностните отношения и неминуемото аксиологично съотнасяне на градивните им компоненти е предопрeделящо за конкретната необходимост от превенция под една или друга форма. Гарантиращо благотворността на предстоящото да бъде сторено е единствено съумяването от страна на специалиста към всеки настоящ момент „да чува детския глас” – изявил потребността – и като цели най-добрия интерес на детето, професионално да намери отговор в адекватна форма на превантивна работа.

МКБППМН при  СО-район „Връбница проведе инициатива по превенция  под надслов  -  „Свят пред очите ми...”, в която взеха участие ученици от училищата в района. Инициативата обхвана разнородни форми на превантивна дейност с обща тематична насоченост - превенция на агресивното поведение. Осъществени бяха периодично през 2012 година -  информационна кампания, анкетно проучване, ден на отворените врати за дейности с превантивен характер - хепънинг - арт ателиета, творчески мероприятия с конкурсен характер – есеистичен текст и фотоконкурс превантивна работа с подкрепяща формирането на позитивна не криминогенна нагласа, функция, за ценностно усвояване на действителността, за развиване на естетическото светоусещане и възприемане на реалностите, посредством изкуството на фотографа и  художественото изразяване и най-вече, отнасяне към способността на учениците - към умозрителните етически категории да съотнасят и определят собственото си поведение, биващо конкретната проява на големите философски определящи позиции за човешкото ни съществуване.

Екипът на комисията  си бе поставил като цел многоаспектна едновременно течаща работа, с вярата, че ще насочи вниманието на децата към положителните дадености на човешката същност – поставяйки тематичния обхват на творческата изява в провокиращите рамки – на мотото „Свят пред очите ми.....”.

Децата на свой ред ни оставиха да помислим, казвайки ни и показвайки с творбите си, с думите си, реалностите на доброто и красивото – в ежедневните човешки действия, които те бяха успяли да изведат от своя жизнен опит в потвърждение на запомнящите се мъдри слова на майка Тереза, че те – „децата са най-добрите учители”.

На децата, които се включиха в поне една от инициативите  бяхме отговорили.

Върху останалите въпроси трябваше да продължим да размишляваме, за да откриваме още отговори.

Зад всяка една от идеите за превантивна работа, стои съответна квалификация и практика на специалист. С първостепенна значимост, обаче е питането на насрещната страна. Едно на вид благотворно хрумване, макар и подплатено с квалификация и опит в сферата на дейност, не е с гаранция да е отговор на заявената от детето потребност.

Стремежът към търсенето на утвърдени стойности, може би е похвален в отношение на обогатяване знанията на специалиста, но едва ли е полезен в друго отношение. Стремежът към правилното усвояване на вербалните и невербални заявки от страна на децата, освен казаното е сякаш и най – краткият път и затова – правилният.

Пътищата на дейностите по превенция обикновено тръгват от различни места, от там, където се приютява някоя неправителствена организация или държавна институция и това ги прави толкова много и така различни, понякога противоречиви. В реалността пътят би могъл да е само един – този, който има за начало „детската душа”. И после същият този път, разбира се, би се разклонил на много пътечки, които биха били различни сами по себе си, но никога противоречиви за конкретните случаи относими към тях.

Човек е богат със своята ЦЕЛ, богат е със своя собствен дял, но не с това, което е взел, богат е с това, което е ДАЛ!