Контакти


 


 

Телефони за контакт по време на епидемиологичната обстановка

 

 

Кабинет на кмета

02/495 77 10

Евгений   Аврамов

Началник отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност

02/495 77 23

Михаил Грозданов -

Фронт-офис на отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност

02/495 77 53

Мариана  Стоименова

Главен счетоводител

02/495 77 30

Десислава  Илиева

Началник отдел Административно обслужване и дигитализация

02/495 77 24


ЕСГРАОН

02/495 77 07


ЕСГРАОН

02/495 77 40


Деловодство

02/495 77 41

Мария  Митрева-Павлова

Началник отдел Общинска собственост и жилищно настаняване

02/495 77 34


фронт-офис на отдел Устройство на територията, геодезия и кадастър

02/495 77 72

инж. Десислава Александрова

Началник отдел Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството

02/495 77 21

 

Началник отдел Образование, социални дейности, култура и спорт

02/495 77 55

Александър Георгиев

Иванка Симова

Кметство с. Мрамор

02/998 20 01

Йордан Йорданов

Василка  Николова

Кметство с. Волуяк

02/998 90 35

 Адрес: София, п.к. 1229,

ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат,

бл. 328, вх. Б,

факс: 02/934-66-54

e-mail: info@vrabnitsa.bg

e-mail: delovodstvo@vrabnitsa.bg

Работно време: от 8:30ч. до 17.00ч. всеки делничен ден

 


ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

РЪКОВОДСТВО

Приемно време

Младен Младенов

Кмет

Прием: сряда от 10.30-12.30

с предварително записване

02/495 77 10

Инж. Димитър Димитров

Заместник кмет

Прием: вторник от 9.00-11.30

02/495 77 13

Стефания Матарова

Заместник кмет

Прием: вторник от 9.00-11.30

02/495 77 12

Десислава Иванова

Секретар на района

02/495 77 14

арх. Симеон Симеонов

Главен архитект

Прием: четвъртък от 9.00-12.30

с предварително записване на тел. 02/495 77 72

02/495 77  20

Борис Петров

Финансов контрольор

02/495 77 25

Албена Хаджиева

Младши експерт „Обществени поръчки“

02/495 77 56

Виктория Печева

Секретар на МКБППМН

02/495 77 39

ОТДЕЛ

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И СИГУРНОСТ

 

Евгений   Аврамов

Началник отдел

02/495 77 23

 

Главен юрисконсулт

02/495 77 52

 

Старши юрисконсулт

02/495 77 50

Светослав Джилджов

Юрисконсулт

02/495 77 50

Йоанна Димитрова
Младши експерт 02/495 77 51

Галина Чимидялкова

Старши експерт

02/495 77 51

 

Главен експерт

02/495 77 47

Радко Славков

Старши експерт

02/495 77 47

Михаил Грозданов - фронтофис

Старши експерт

02/495 77 53

Марин Михайлов

Изпълнител -отговорник ПУ

02/495 77 60

ОТДЕЛ

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

 

 

Началник отдел

02/495 77 43

Мариана  Стоименова

Главен счетоводител

02/495 77 30

Петър Калчев

Главен експерт „ЧР“

02/495 77 15

Теодора Найденова

Старши счетоводител

02/495 77 31

Цветанка  Лазарова

Старши счетоводител

02/495 77 33

 

Счетоводител

02/495 77 33

Детелинка  Дубинова

Счетоводител

02/495 77 32

Румянка Лазарова

Счетоводител

02/495 77 46

Иван Нанев

Главен счетоводител „Образование“

02/495 77 31

Поли Николова

Домакин

02/495 77 28


Главен специалист

02/495 77 16

ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

 

Десислава  Илиева

Началник отдел

02/495 77 24

Венета  Хаджигенова

Младши експерт „Гражданско състояние“

02/495 77 07

Даниела  Боянова

Гл. специалист „ЕСГРАОН“

02/495 77 40

Михаела Накова

Гл. специалист „ЕСГРАОН“

02/495 77 40

Цветелина  Какачка

Младши експерт „Деловодство“

02/495 77 41

Виолета Антонова

Младши експерт „Архив“

02/495 77 69

Милена Младенова

Младши експерт „Архив“

02/495 77 41

Павлина  Николова

Изпълнител - куриер

02/495 77 76

ОТДЕЛ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И  ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

 

Мария  Митрева-Павлова

Началник отдел

02/495 77 34

Антоанета Кънчева

Главен експерт

02/495 77 54

Радослава Димитрова Старши експерт 02/495 77 54

Ваня Божинова

Главен специалист

02/495 77 62

Владимир Тодоров

Главен специалист „Жилищно   настаняване“

02/495 77 36

ОТДЕЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР

 

 

Началник отдел

 

инж. Илиана Василева

Главен експерт

 

инж. Георги Георгиев

Главен експерт

02/495 77 38

арх. Лариса Вангелова

Старши експерт

02/495 77 38

Силвия Ангелова Младши експерт

фронт-офис

Мая Борисова

Главен специалист

02/495 77 72

ОТДЕЛ

ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЕКОЛОГИЯ И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО

 

инж. Десислава Александрова

Началник отдел

02/495 77 21

инж. Иван Велев

Главен инженер

02/495 77 22

Магдалена Чилингирова

Главен експерт

02/495 77 70

арх. Любомир Милков Старши експерт 02/495 77 68
инж. Мария Монева Старши експерт КС 02/495 77 42
инж. Цветелина Иванова Младши експерт КС 02/495 77 42
инж. Добромир Атанасов Старши експерт
02/495 77 48
арх. Тони Кънчев Старши експерт 02/495 77 48

Радостина  Цветкова

Главен специалист

02/495 77 68

инж.Николай Начев Младши експерт 02/495 77 68

Томислав Ангелов

Главен специалист

02/495 77 63

ОТДЕЛ

ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

Началник отдел

02/495 77 55

Димитър Лазаров

Старши експерт

02/495 77 57

Валентина Димитрова

Старши експерт

02/495 77 44

Йелена Йоргачевич

Старши експерт

02/495 77 10

Дарина Симеонова

Главен специалист

02/495 77 57

ОТДЕЛ „ВОЕНЕН“

 

 

Кирил Бонев

Старши експерт

02/495 77 65

ОХРАНА

 

02/495 77 66

ДЕЖУРНИ РСС

 

02/495 77 29

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

 

 

Инспектор – отг. район „Връбница“

02/495 77 64

БЮРО ПО ТРУДА

 

 

Специалист

02/836 32 25

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

 

Н-к отдел „ОСЗ“ „Нови Искър“

02/495 77 59

Дочка Димитрова

Техн. изпълнител

02/495 77 58

Соня Цветкова

Техн. изпълнител

02/495 77 58

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“

 

Ангрита Григорова

Директор

02/495 77 73

Антоанета Донева

Н-к отдел „Закрила на детето“

02/495 77 74

КМЕТСТВО МРАМОР

Адрес: с. Мрамор,         пл. „Св. Иван Рилски" №1                      8.30-17.00

 

Александър Георгиев

Иванка Симова

Кмет с. Мрамор, Прием: четвъртък от 14.00-17.00

Главен специалист в кметство Мрамор

02/998 20 01

КМЕТСТВО ВОЛУЯК

Адрес: с. Волуяк, ул. „Зорница" №43                                                8.30-17.00

 

Йордан Йорданов

Василка  Николова

Кмет с. Волуяк, Прием: четвъртък от 14.00-17.00

Главен специалист  кметство Волуяк

02/998 90 35