Контакти

 

Адрес: София, п.к. 1229,

ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат,

бл. 328, вх. Б,

факс: 02/934-66-54

e-mail: info@vrabnitsa.bg

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

РЪКОВОДСТВО

Приемно време

Младен Младенов

кмет

сряда 10:30-12:30

предв. записване

02/495-77-10

Димитър Димитров

Зам.кмет

вторник 9:00-11:30

02/495-77-13

Стефания   Матарова

Зам.кмет

вторник 9:00-11:30

02/495-77-12

Десислава   Иванова

Секретар на района

вторник 9:00-11:30

02/495-77-14

Симеон Симеонов

Гл.архитект

четвъртък 9:00-12:30

предв. записване

02/495 77 20

Виктор  Велев

Финансов контрольор

02/495-77-25

ОТДЕЛ

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Павлина Атанасова

Гл.юрисконсулт

02/495-77-15

Владимир Тодоров

Гл.специалист

02/495-77-15

Йорданка Лакева

Юрисконсулт

02/495-77-56

Томислав Ангелов

 

 

 

 

ОТДЕЛ

ФИНАНСОВИ, МАТЕРИАЛНИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Даниела  Николова

Началник отдел

02/495-77-43

Мариана  Стоименова

Гл.счетоводител

02/495-77-30

Весела  Манчева

Гл.експерт "ЧР"

02/495-77-38

Весела    Георгиева

Ст.счетоводител

02/495-77-31

Цветанка  Лазарова

Ст.счетоводител

02/495-77-33

Ексена  Кръстева

мл.счетоводител

02/495-77-33

Детелина  Дубинова

счетоводител

02/495-77-32

Елисавета Николова

Счетоводител-касиер

02/495-77-46

Иван Нанев

Гл.счетоводител"Образование"

02/495-77-31

Деляна  Стоилова

Домакин

02/495-77-28

Поли Николова

Гл. специалист

02/495-77-38

 

 

ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Десислава  Илиева

Началник отдел

02/495-77-24

Венета  Хаджигенова

Мл.експерт"Гражд. състояние"

02/495-77-07

Даниела  Боянова

Гл.специалист "ЕСГРАОН"

02/495-77-40

Гергина Матева

Гл.специалист "ЕСГРАОН"

02/495-77-40

Цветелина  Какачка

мл.експерт "Деловодство"

02/495-77-41

Павлина  Николова

Куриер

02/495-77-76

Виолета Георгиева

Архивист

02/495-77-69

Милена Младенова

гл.специалист

02/495-77-69

ОТДЕЛ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И  КОНТРОЛ НА ТЪРГОВИЯТА

фронтофис

Eлиза Шуманова

8:30 – 17:00

Гл.специалист

02/495-77-53

Валентин Борисов

Началник отдел

02/495-77-62

Антоанета  Кънчева

Ст. експерт

02/495-77-35

Красимира  Кольовска

Гл.експерт"Жилищно настаняване"

02/495-77-36

 

Гл.експерт

02/495-77-54

Милена Стоянова

Гл.експерт

02/495-77-54

 

Гл.специалист

02/ 495-77-54

Бисера Карамфилова

специалист

02/495-77-34

Соня Венкова - Иванова

Ст.експерт

02/495-77-54

Пламен Маринов

Ст. експерт

02/495-77-36

Ваня Божинова

Гл. специалист

02/495-77-34

ОТДЕЛ СИГУРНОСТ

Петър Пейчев

Началник отдел

02/495-77-60

Веселка Баева

отговорник ПУ

02/495-77-42

Виктория Петрова Печева

Секретар на МКБППМН
02/495-77-39

ОТДЕЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО

фронтофис

Георги Георгиев

8:30 – 17:00

Гл.специалист

02/495-77-72

инж.Десислава Александрова

Началник отдел

02/495-77-49

инж.Диана  Атанасова

Гл.специалист

02/495-77-52

арх.Мария Ангелова Мл. експерт

02/495-77-49

инж.Яне Гушев

Ст. експерт

02/495-77-52

инж.Невяна Захариева

Гл. експерт

02/495-77-51

Илиана Василева

Гл.специалист

02/495-77-50

 

 

ОТДЕЛ

ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ

инж.Николина  Апостолова

Нач.отдел

02/495-77-21

Иван Велев

Гл.инженер

02/495-77-22

Красимир Карагутев

Гл.експерт

02/495-77-70

Катя  Антонова

Гл.експерт

02/495-77-70

инж.Павел Ноев

Ст.експерт

02/495-77-68

инж.Ина Стефчева

Специалист

02/495-77-48

Мариета Самарджиева

Специалист

02/495-77-48

ОТДЕЛ

ОБРАЗОВАНИЕ ,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,КУЛТУРА И СПОРТ

Иванка  Чолакова

Началник отдел

02/495-77-55

Антон  Рачев

Ст.експерт

02/495-77-56

Иво  Захариев

Специалист "Спортни дейности"

02/495-77-45

Илияна Боцева

специалист

02/495-77-10

Дарина  Симеонова

Гл.специалист "Култура"

02/495-77-57

КМЕТСТВО МРАМОР

Пл."Свети Иван Рилски"№1

от 8:30 – 17:00

Ивайло Иванов

Кмет с.Мрамор-

четвъртък14:00–17:00

02/998-20-01

Иванка Симова

Гл.специалист  км.Мрамор

вторник 09:00–12:00

02/998-20-01

КМЕТСТВО ВОЛУЯК

Ул."Зорница"№43

от 8:30 – 17:00

Йордан Йорданов

Кмет с.Волуяк-четвъртък 14:00–17:00

02/998-90-35

Василка  Николова

Гл.специалист  км.Волуяк

вторник 09:00–12:00

02/998-90-35

ПРОПУСКИ

8:30 – 17:00

02/495-77-66

ДЕЖУРЕН ПО РСС

0:00-24:00

02/495-77-29