Достъп до обществена информация

Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Формуляри за искане на информация по ЗДОИ

Заявление(.pdf), Заявление(.docx)

Протокол за устно искане

- Заявления за достъп до информация и за предоставяне на информация за повторно използване(.pdf), Заявления за достъп до информация и за предоставяне на информация за повторно използване(.docx)

Отговорно звено за работа по ЗДОИ

Годишни отчети за дейността по ЗДОИ

Такси за предоставяне на информация

Публични регистри

Информационни масиви и ресурси, използвани от СО-район „Връбница“

Информация, предоставяна повече от три пъти

Списък за категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ за периода от 01.2009г. до 06.2017г.

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ за периода от 07.2017г. до 01.2018г.

Списък на служителите, подали декларация по чл. 12, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към 01.09.2014 г.