Детски градини

Подробна информация относно компенсацията за родители на деца, неприети в държавни

или общински детски градини или училища поради липса на свободни места можете да намерите

тук:

Компенсация за деца, останали извън ДГ или УЧИЛИЩЕ поради липса на места

 

Районна администрация „Връбница“ приема заявления за компенсация на родители на деца, неприети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места за предучилищно образование в тях - в изпълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с ПМС № 76 от 5.03.2021 г., обн., ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г.

 

Кой има право да кандидатства?

Родители на деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас, неприети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места за предучилищно образование в тях, които едновременно отговарят на следните условия:

1. Детето да е навършило 3 години преди учебната година, за която кандидатства за компенсации.

2. Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година.

3. Детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.

4. Общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.

5. За съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.

6. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране.

7. Родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба.

 

Какви разходи ще бъдат компенсирани от държавния бюджет за учебната 2020/2021 г. и как ще се определя техният размер?

Разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението на всяко дете поотделно, като сумата ще бъде не по-голяма от средната месечна издръжка от държавния бюджет на дете в предучилищното образование, която, съгласно заповед № РД09-695/16.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката, за 2021 г. е определена в размер на 291 лв.

За учебната 2020/2021 година ще бъдат компенсирани разходите на родителите, пряко свързани с отглеждането и обучението на децата им за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 г.

Размерът на компенсацията за допустимите разходи ще се определя за всеки месец поотделно на базата на действително извършените от родителя месечни разходи, удостоверени с надлежни документи.

 

Какви разходи са допустими за компенсиране?

Разходите, които подлежат на компенсиране по реда на чл. 4, ал. 2 от НАРЕДБАТА и трябва да бъдат удостоверени с надлежни документи са:

1. Разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище при условието на чл. 3, ал. 1, т. 5.

2. Разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца.

3. Разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица.

4. Разходи за отглеждане на детето в размер 20 на сто от разходите по т. 3.

 

Процедура по кандидатстване и необходими документи:

1. В срок до 30 април 2021 г. всички родители, отговарящи на изискванията и желаещи да се възползват от компенсацията подават ЗАЯВЛЕНИЕ по образецизтегли ТУК

Документи, които родителите подават заедно със ЗАЯВЛЕНИЕТО:

a)     Декларация за родителско съгласие за дете - изтегли ТУК

Всички родители ще получат писмен отговор на ЗАЯВЛЕНИЕТО си от кмета на Район „Връбница“ - дали са одобрени или мотивиран отказ.

 

2. До пето число на месеците: юни (за периода от 1 януари до 31 май 2021 г.) и октомври (за периода от 1 юни до 14 септември 2021 г.). само одобрените за компенсация родители подават ИСКАНЕ по образец за изплащане на компенсациите (изтегли ТУК), с приложен към него пакет от документи, удостоверяващи извършените разходи.

В ИСКАНЕТО родителят декларира следните обстоятелства:

  • Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Наредбата - че не получава подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който ще получава средства, по реда на тази наредба, за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението на детето му.
  • Съгласно чл. 3, ал. 8 от Наредбата - че при промяна на горепосочените обстоятелства писмено ще уведоми кмета на Район „Връбница“ в 7-дневен срок от настъпването й.

Пакети от документите, които родителите подават заедно с ИСКАНЕТО, в зависимост от вида на сключените договори:

1. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на такси по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБАТА, сключени с частна детска градина или частно училище:

a)     Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище.

b)     Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

c)     Удостоверение от банка за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

 

2. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 2 от НАРЕДБАТА, сключени с лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел:

a)     Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.

b)     Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

c)     Удостоверение от банка за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

 

3. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3 от НАРЕДБАТА, сключени с физически лица:

a)     Договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението.

b)     Предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца.

c)     Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 4, ал. 3 от НАРЕДБАТА за физическото лице, страна по договора, а именно, че предметът на договора е за осъществяване на обучение за постигане на очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група.

d)     Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физическите лица, страна по договора за заемане на длъжността учител в детска градина/учител в подготвителна група в училище, определени в т. 1 от приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 на министъра на образованието и науката от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн., ДВ, бр. 61 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2020 г.).

e)     Платежно нареждане или разходен касов ордер, удостоверяващ изплатено възнаграждение по сключения договор за съответния месец.

f)      Удостоверение от банка за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

g)     Копие от договор за създаване на дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) – само в случаите, когато договорът за обучение с физическото лице – обучител е сключен за дружество по чл. 357 от ЗЗД на родители, обединили своята дейност за отглеждане и обучение на своите деца.

 

Къде подават документи за кандидатстване родителите от район „Връбница“?

Родителят/настойникът или нотариално упълномощено от него лице подава документите за кандидатстване в деловодството на Районна администрация „Връбница“, на адрес: гр. София, п. к. 1229, ж. к. „Надежда-3”, бул. „Хан Кубрат ” бл.328, вх. Б.

 

Кога ще се изплащат компенсациите на родителите?

След проверка на документите, подадени от родителите и определяне на размера на компенсацията за допустимите разходи за всеки месец поотделно, общините предоставят на Министерството на образованието и науката информация за размера на средствата, които да бъдат изплатени на родителите - до 20-о число на месеца, в който са подадени исканията за изплащане на компенсациите.

Средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи се предоставят по бюджетите на общините след акт на Министерски съвет, по предложение на Министъра на образованието и науката.

Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане и възпитание на децата ще се превеждат на предоставената от родителите банкова сметкана в срок до 15 работни дни от влизането в сила на горепосочения акт на Министерски съвет.

 

Кога и как ще се прекратява изплащането на компенсации на родителите?

Със заповед на Кмета, когато:

1. През учебната година настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 2, 4 и 6 от Наредбата.

2. През учебната година родителят откаже да запише детето на предложено от общината място в детската градина или училището, в които детето е кандидатствало, или на друго равностойно място по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Наредбата.

Размерът на компенсацията за месеца, в който изплащането й е прекратено, се определя пропорционално на броя на дните до прекратяването.

 На територията на Район "Връбница"  детските градини (ДГ) са общо шест, от които четири  с  яслени групи. Обхванатите деца са около 955, а за тях се грижат 151 човека, от които 70 педагози. Всичките шест директорки са с висше образование.

 

ДГ № 5 "Надежда" е открита на 25.12.1980 г.През 1993 година й е дадено името "Надежда". Капацитетът е за 250 деца, разпределени  в десет възрастови групи.За тях се грижат квалифицирани специалисти и помощен персонал. Педагогическият екип работи за насърчаване на детската активност и индивидуален подход към всяко дете. Допълнително се предлага обучение по английски език и танци.
Адрес: Връбница-1, бл.510, вх.Б и В,Обеля-2, бл.204 - вх.Б,бл.207 - вх.В , БЛ.214 - вх.Г и бл. 221- вх.Г
Обеля-1, бл.102, вх. А , Г
Връбница-2, бл.621, вх.А
Телефони: 934 66 10

 

ДГ № 138 "Приятели" - създадена след закриване на ЦДГ 27 и 184 и закриване на детска ясла № 43. Капацитетът й е над 200 деца в 8 групи, в т.ч. една яслена. За децата се грижи квалифициран персонал.Мотото на детската градина е: "Заедно за децата".

Състои се от две сгради-съвременни и функционални, отговарящи на европейските изисквания.Разполага с голям двор с разнообразна растителност и обособени площадки за всяка възрастова група.

Детската градина предлага занимания по футбол, народни и модерни танци, английски език и ателиета по интереси. С децата работят психолог и логопед.

Интернет страница:dg138.info


Адрес: кв.Обеля, ул.3-та, №13
Телефон: 834 10 57

 

ДГ № 42 - “Чайка” - открита на 03.04.1979 г. Капацитетът й е  около 220 деца в 8 групи, в т.ч. 2 яслени. За тях се грижат  17 учители, 5 медицински сестри и 7 помощник-възпитателя.Мотото на детската градина е: "С нас децата се чустват щастливи и обичани".

Градината разполага със съвременна материална база- физкултурен салон плувен басейн и музикален салон.Предлага занимания по плуване, аеробика и футбол. Тук са израснали националните състезатели по плуване и художествена гимнастика - Даринка Додова, Валери Душков, Добромир Димитров.Има интернет страница:https://www.dg42.eu/home/


Адрес : Връбница-1, до бл.502 и 520
Телефон: 938 81 61

www.odz42.info

 


ДГ № 82 “Джани Родари” функционира от 02.02.1987 г., а официалното му откриване е на 15.09.1987г. С Решение №26, Протокол 11 от 20.06.1996г. се именува с името "Джани Родари". Капацитетът й е около 270 деца, разпределени   в 1 яслена и 9 градински групи.  Разполага с плувен басейн, физкултурен и музикален салон, двор с обособени за всяка група детски площадки. Предлага допълнителни педагогически услуги - плуване, танци, английски език и футбол.


Адрес: Обеля-2, ул."Дико Илиев"№7
Телефон: 934 38 81

 

ДГ № 176 "Зорница" е открита със Заповед № РД - 09 - 304 / 7.05.2012г. на Кмета на Столична община. Обслужва двете села - Волуяк и Мрамор и обединява детските градини в тях. Капацитетът на детската градина е около двеста деца, разпределени в 6 градински и една яслена група.Разполага с физкултурен салон и детски площадки.Педагогическият колектив работи за физическото, духовното, нравственото и социално развитие на децата, приобщаването към българските традиции и ценности.Предлага допълнително обучение по английски език, народни танци, футбол и изобразително изкуство.

Aдрес: с.Мрамор, ул. "Любен Каравелов", № 16

Tелeфон. 02 / 998 23 72

 

ДГ № 198 "Косе-Босе" е открита със Заповед № СОА16 - РД09 - 1104 / 16.08.2016г. на Кмета на Столична община. В нея децата  са

разпределени в 6 групи, включително и ясла.Капацитетът на детската градина е 150 деца, разпределени в четири градински и две яслени групи.За децата се грижи амбициозен, квалифициран и отговорен екип.

Материалната база отговаря на изискванията за здравословно и безопасно отглеждане, възпитание и обучение на децата.Предлага изучаване на немски език, включен в учебната програма.

Интернет страница:www.198-kosebose.com

 

 


Адрес: ул."Войводино"№4,

Телефон:0876731518