Проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”

Социалните жилища са предназначени за отдаване под наем за срок до 3 години на следните целеви групи:


1. семейства/домакинства с влошено здраве и увреждания, които отговарят на някое от следните условия:

а/ с дете/ деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на ограничена възможност за социална адаптация;

б/с дете/деца на възраст от 16 до 18 години, или до 20 години за учащи, с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност;

в/с родител/родители на дете/деца на възраст до 18г. или до 20г. за учащи, който/които е/са с над 90 на сто

степен на трайно трайно намалена работоспособност.

2.семейства/домакинства в риск от бедност и социално изключване, които отговарят на някое от  следните условия:

а/лица от 18 до 30 годишна възраст, напускащи специализирани институции или институции, предоставящи социални услуги от резидентен тип/център за временно настаняване от семеен тип, защитено жилище, преходно жилище или наблюдавано жилище/ на територията на Столична община.

б/самотни родители, които сами отглеждат малолетните и непълнолетните си деца, и не съжителстват на семейни начала с друго лице.


Правила за реда и условията за настаняване, управление и ползване на социални жилища

 

Необходими документи за кандидатстване за социално жилищно настаняване по Проекта:

 1. Удостоверения от Агенцията по вписвания за извършени сделки и притежавани имоти за последните пет години – за гр. София, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20;
 2. Копие от подадена в НАП годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица съгласно чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната година;
 3. Служебна бележка от работодателя за доход от трудово или служебно правоотношение за предходните дванадесет месеца – за всеки работещ член от семейството/домакинството и копие от подадена данъчна декларация за предходната година;
 4. Копие от договор за наем, в случай че лицeто и членовете на семейството/домакинството живеят на свободно договаряне.
 5. Документ, удостоверяващ регистрация като безработен, в случай че е налице такова обстоятелство;
 6. Копие от  решение на ТЕЛК, в случай че е налице такова обстоятелство;
 7. Свидетелство за съдимост – Софийски районен съд – гр. София, бул. „Драган  Цанков” № 6;
 8. Служебна бележка от Национална следствена служба (НСС) – гр. София, бул. „Доктор Г.М.Димитров” № 42“;
 9. Препоръка от специализирана институция или институция, предоставяща социални услуги от резидентен тип (център за временно настаняване от семеен тип, защитено жилище, преходно жилище или наблюдавано жилище) на територията на Столична община, която кандидатът за социално жилище напуска, в случай че е налице такова обстоятелство;
 10. Копие от диплома за завършено образование;
 11. Уверение от висше учебно заведение;
 12. При наличие на картотечна преписка, протокол от решение на комисията  по чл. 10 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.

 

Освен изброените документи е необходимо да попълните заявление и декларация по образец, които можете да изтеглите от тук!

Документите се подават в служба "Деловодство" на Район "Връбница", бул."Хан Кубрат" бл.328, вх.Б , ет.1