Нови възможности за грижа

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” ще се приемат в район „Връбница“ от 30 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително. От 09 ч. до 15,00 ч.

Необходимите документи можете да получите от 27.03.2015 г. в Деловодството на район „Връбница“

Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:

 

 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

 

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” ще се извършват в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане”, обслужваща територията на съответната община.

Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти подават заявление в общината (района) в същия срок - от 30 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 

 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография;
 • документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.»

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

 

 • безработни лица;
 • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

 

Целеви групи са:

 

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца, с увреждания;
 • Самотно живеещи тежко болни лица.

 

 

Информация към заявление

Заявление за кандидатстване

Заявление за ползване

Списък на оценените кандидати за лични асистенти

Списък на класираните кандидат потребители и определения месечен бюджет

Отмяна на втори етап за приемане на заявления от кандидат- потребители и кандидати за лични асистенти

ИНФОРМАЦИЯ

За изпълнение на проект „Нови възможности за грижа”


През месец март 2015 г. в СО – район „Връбница“ стартира изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001  „Нови възможности за грижа” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Район „Връбница“ е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане.

 

Целта на проекта е подобряване на качеството на живот на деца с увреждания, хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Целеви групи са:

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца, с увреждания;
 • Самотно живеещи тежко болни лица.

 

За периода 27.03.2015 г.- 09.04.2015 г.  приемане на заявления бяха подадени 97бр. заявления от кандидат потребители на социалната услуга и 95 бр. заявления от кандидати за лични асистенти. Заявленията бяха предавани на всеки три дни на Дирекция за социално подпомагане за извършване на оценка на потребностите на всички кандидат потребители.

 

За периода 20.04.2015 г. – 30.04.2015 г. беше извършено класиране на кандидат потребителите, и личните асистенти,  съгласно Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата „Личен асистент“ и определяне на индивидуален месечен бюджет“ в изпълнение на Дейност 1 и 2 на проект „Нови възможности за грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., и  сключено Партньорско споразумение № ВG 05-2202 от 24.03.2015 г. между район „Връбница“ и Агенция за социално подпомагане.

На 20 и 21.05.2015 г. беше проведено въвеждащо обучение на одобрените кандидати за лични асистенти. Обучението се организира и провежда от Дирекция социално подпомагане.

На 29.05.2015 г. бяха подписани договорите с потребителите на услугата. Общо 37 броя потребители сключиха договори. На всички потребители се назначиха лични асистенти на трудов договор. Трудовите договори са в сила от 01.06.2015 г. Общия брой назначени лични асистенти  са 34 бр.

Към 30.07.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта са 34 души, обслужващи 37 потребители.

Съгласно указанията на бенефициентът, екипът на проекта подготви първи междинен отчет и се очаква верифициране на разходите.

 

Към 13.09.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта са 34 души, обслужващи 37 потребители.

Съгласно указанията на бенефициентът, екипът на проекта подготви втори междинен отчет обхващащ периода 01.07.2015 -31.07.2015 г. и се очаква верифициране на разходите.

 

На 16.10.2015 г. беше проведено поддържащо обучение на назначените лични асистенти.

 

Към 13.09.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта са 34 души, обслужващи 37 потребители.

Съгласно указанията на бенефициентът, екипът на проекта подготви втори междинен отчет обхващащ периода 01.07.2015 -31.07.2015 г. и се очаква верифициране на разходите.

 

На 03.12.2015 г. район „Връбница“ получи верификация на разходите извършени в периода 24.03.2015 г. -30.06.2015 г.

 

На 10.12.2015 г. беше предаден трети междинен отчет за периода 01.08.2015 г-30.09.2015 г.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

 

В СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „ВРЪБНИЦА"

 

 

Район „Връбница" в качеството си на партньор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) по Проект № 2014BG05M9OP001 -2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа", информира жителите на района, относно изпълнението на дейностите по проекта:

 

В изпълнение на Дейност 6  по Проект „Нови възможности за грижа": "Предоставяне на

психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти.

Контрол на качеството на услугата", е заложено извършване на супервизия на наетите лични

асистенти.

 

В областта на помагащите професии терминът "супервизия" се използва в специфичен смисъл,

произтичащ от естеството на дейността на личния асистент, а именно: -като насочване, професионална подкрепа и ръководство на практикуващите лични асистенти, за

да се справят в проблемите си при по-сложни ситуации при работата си с потребителите; -като контрол на ефективността на оказваната помощ.

 

Супервизията на личните асистенти в район „Връбница" ще се извърши от служители на Дирекция „Социално подпомагане"  (ДСП),  определени със заповед на Зам.изпълнителния директор на АСП.

 

След съгласуване със служителите на ДСП за подходящи дати за провеждане на супервизията, наетите лични асистенти ще бъдат уведомени.

 

Екипът за управление на проекта има за задача да осигури място за провеждане на супервизията, необходими материали и технически средства.

 

Супервизията следва да се проведе до 19.02.2016 г.

 

Към настоящия момент наетите лични асистенти в район „Връбница" са 33 броя, които се грижат за 36 потребители на територията на района.

 

 

 

Екип за организация и управление на проекта Столична община-район „Връбница"

 

 

О Б Я В А


за прием на документи от кандидати за медицински специалисти по проект „Нови

възможности за грижа" в район „Връбница"

 

 

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект № 2014BG05M90PO01-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" и на основание писмо № BG 05-324/21.01.2016 г. от Ръководителя на проекта към Агенция за социално подпомагане, в район „Връбница" -Партньор на АСП стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребителите на услугата „личен асистент" по проекта.

От 01.02.2016 г. ще бъдат наети медицинските специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра" или „Медицински фелдшер", които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа" подават Заявление по образец (Приложение №1) по настоящ адрес в район „Връбница", от 22.01.2016г. до 26.01.2016 г. включително в сградата на район „Връбница",бул. Хан Кубрат бл. 328, вх. Б, , от 09.00 ч. до 16.00 ч. Към заявлението се прилагат следните документи:

-  Документ за самоличност (за справка);

-  Автобиография - по образец;

-  Диплома за базово медицинско образование (копие);

-  Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.);

-  Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът е трудово ангажиран);

-  Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, срокът ще бъде удължен до 29.01.2016г. По проекта може да кандидатстват безработни, трудово заети лица или пенсионери. Комисия определена със заповед на Кмета на район „Връбница" ще провежда интервю с кандидатите едновременно с подаването на документите.

Бланка на заявление, автобиография и длъжностна характеристика на медицински специалист, са приложени към настоящата обява.

 

За допълнителна информация тел.: 02/495 77 43 Даниела Николова - Администратор на проекта

 

Завление

Автобиография

Длъжностна характеристика