Обсъждане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София в район „Връбница”

На 30.01.2013г. от 18.00ч. в сградата на 140 СОУ „Иван Богоров” се проведе среща с представители на етажната собственост от район „Връбница”, районната администрация и Обединение „София XXI”, разработващи Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София.  На събранието присъстваха г-н Младен Младенов – кмет на район „Връбница”, инж. Димитър Димитров – зам. кмет на район „Връбница”, инж. Красимир Карагутев – главен инженер на район „Връбница”, проф. д-р. арх. Веселина Троева – ръководител на проекта, арх. Яни Вълканов – ключов експерт градско развитие, арх. Иво Пантелеев – обществени центрове и публични пространства, урб. Теодора Солакова – минерални води, графично оформление, координация по проекта.

Целта на срещата беше да бъде представен пред гражданите Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. София – проект по Оперативна програма „Регионално развитие”.

От екипа на Обединение „София XXI” разясниха целите, начина и средствата за постигането им по проекта. ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проект, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони на въздействие.

Дискусии се провеждат в кварталите, които са определени за жилищни зони за въздействие – там приоритетно за града ще бъдат насочени средства и усилия за подобряване състоянието на жилищната среда – сгради, инфраструктура и околни пространства. По своята същност ИПГВР обединява разнородни участници като допринася за реализацията на визията и стратегията за развитие на град София до 2020г. В проекта е включен 7-годишен планов период и е възприет принципа на концентрация. Проектът предоставя възможности за публично-частни партньорства и участие на гражданите в процеса на разработването на плана.

След проведената дискусия, в която гражданите взеха активно участие, представителите на Обединение „София XXI” раздадоха анкетни карти.

 

Вие също имате шанса чрез попълването на анкета, реално да вземете участие в решаването на конкретни въпроси, касаещи вашата жилищна среда: http://ipgvr-sofia.squarespace.com/questionare/

Изследването е анонимно, като резултатите от него ще бъдат използвани само в обобщен вид.

 

За повече информация относно разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. София посетете: www.sofiaxxi.eu