Информация за енергийно обновяване на жилища

На 2 юли 2012 г., стартира кандидатстването по проект „Енергийно обновяване на българските домове”, реализиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв. Конкретен бенефициент е дирекция „Жилищна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ.
За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност, както и разходите за проектните мениджъри.
Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 50% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.
Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост, и ще получат одобрение за получаване на финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по реда на заявяване и до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс.

 

За информация:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ул. Св. Св. Кирил и Методий 17-19, 1202 София
Тел: 02 9405 415 02 9405 417
Електронна поща: eeproject@mrrb.government.bg

 

Актуална информация за проект "Енергийно обновяване на българските домове" може да намерите на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство www.mrrb.government.bgсекция "Обновяване на жилища"


Всеки вторник и четвъртък от 10:00 до 14:00 ч. в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще се провеждат информационни срещи с бенефициенти относно проект „Енергийно обновяване на българските домове”.

Срещите ще протичат под формата на дискусия с представители на дирекция „Жилищна политика”, като целта е да се разяснят актуалните въпроси и стъпки във връзка с предстоящото кандидатстване от страна на собствениците за обновяване за енергийна ефективност на сгради. За да участвате в информационна среща е необходимо да заявка за участие и да я изпратите на електронна поща: eeproject@mrrb.government.bg.


  • Указания за кандидатстване
  • Контакти с координатори за гр. София
  • Заявка за участие в среща
  • Обща информация за проекта
  •