Зелена система на район "Връбница"

Обща площ за поддържане   -  860 дка.

 

В това число :

Тревни  площи -  390 дка.

Алеи и площадки -  350 дка.

Масиви растителност  -  120 дка.

 

Обособена е следната структура на зелената площ:

 

  1. 1. Паркоустроени терени за широко обществено ползване

1.1.  Общоградски паркове

1. Северен парк /част/ - поземлени имоти възстановени по ЗСПЗЗ.

1.2.   Районни паркове

  1. Градина „Кирил и Методий” /част/ – кв. „Модерно предградие”.
  2. Градина в центъра – кв. Обеля.
  3. Градина в центъра – с. Волуяк.
  4. Градина в центъра – с. Мрамор.

1.3.  Микрорайонни паркове

1. Градина при административна сграда на р-н „Връбница”, бл. 328;

2. Градина с детски площадки на ул. „Царевец”;

3. Градина и спортни площадки до 74 СОУ.

4. Градини в кв. Обеля

-  на ул. „Дмитрий Лихачов” (между ул. 9 и ул. 10);

- при ж.п. прелез – кв. Обеля.

5. Градини в с. Мрамор

-  градина „Герена”;

- зелени ивици по ул. „Васил Левски”.

6. Градини в с. Волуяк

- градина „При старата чешма”;

- градина при читалището;

- игрище край реката;

- зелени ивици по ул. „Зорница”.

 

  1. 2. Паркоустроени територии за ограничено обществено ползване

2.1.  Вътрешно – квартално озеленяване

1. ж.к. „Връбница-1”- междублокови пространства, детски площадки, алейна мрежа

2. ж.к.„Връбница-2”-  междублокови пространства, детски площадки, алейна мрежа

3.  ж.к. „Обеля-1” -  междублокови пространства, детски площадки, алейна мрежа

4.  ж.к. „Обеля-2” -  междублокови пространства, детски площадки, алейна мрежа

5. ж.к.„Връх Манчо”- междублокови пространства, детски площадки, алейна мрежа

2.2. Паркоустроени  терени и индивидуални застроявания в частни имоти

1. Частни имоти в кв. „Модерно предградие, кв. Обеля, с. Волуяк, с. Мрамор

 

3. Паркоустроени терени за специално предназначение

3.1. Спортни терени

  1. Стадион в кв. Обеля.

3.2. Гробищни паркове

1. Гробищен парк „Бакърена фабрика”.

2. Гробищен парк с. Мрамор.

3. Гробищен парк с. Волуяк.

 

4. Други паркоустроени терени

1. ОДЗ № 42      -  ж.к. „Връбница-1”;

2. 74-то СОУ     – ж.к. „Връбница-1”;

3. ЦДГ № 5        – ж.к. „Връбница-1”;

4. 70-то ОУ       – ул. „Адам Мицкевич”;

5. 61-во ОУ       - ж.к. „Връбница-2”;

6. 62-ро ОУ       - кв. Обеля;

7. 41-во ОДЗ     – кв. Обеля;

8. 140 –то СОУ – ж.к. „Обеля-2”;

9.  ОДЗ № 82     – ж.к. „Обеля-2”;

10. 146-то ОУ      – с. Волуяк;

11. ЦДГ № 76      – с. Волуяк;

12. 175-то ОУ      – с. Мрамор;

13. ЦДГ № 89      – с. Мрамор;

14. Църква „Св. Никола Летни”  -  ж.к. „Връбница-2”;

15. Църква св. Мина – кв. Модерно предградие;

16. Църква в с. Волуяк;

17. Поликлиника  -  ж.к. „Обеля-2”;

18. Здравна служба  -  с. Мрамор;

19. Здравна служба – с. Волуяк.

 

В рамките на осигурените бюджетни средства ежегодно се извършва:

- окосяване тревни площи общинска собственост;

- поддържане на дървесна и храстова растителност;

- поддържане чистота на общинските терени;

- товаро-разтоварни работи и транспорт;

- ремонт на детски съоръжения - при наличие на финансови средства.

 

Обработка  на  общинските зелени  площи срещу  кърлежи,  комари,  бълхи  и  гризачи се извършва на територията на цяла Столична община по определен график.   Сигнали може да се подават в  районната  администрация  на  телефон  4957 770.