Задължения на стопаните на домашни любимци

Извадка  от ЗВМД


ЗАКОН  ЗА  ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКАТА  ДЕЙНОСТ

ЧЛ. 172 Собствениците на домашни любимци са длъжни:

1/ Да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;

2/ Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни.

 

ЧЛ. 173 Собствениците на кучета са длъжни:

1/ При извеждането на кучета да носят в себе си ветеринарно-медицинския паспорт и да го представят за проверка  на контролните органи.

 

ЧЛ. 174 - Собствениците на кучета, са длъжни да ги регистрират при ветеринарен лекар, който поставя идинтификационен номер на животното.

Собствениците представят на ветеринарния лекар документ за платена годишна такса по Закона за местните данъци и такси.

За регистрация в административната сграда на район „Връбница”, ст. 101 да се представят следните документи:

1/ Молба и декларация по образец;

2/ Ветеринарно-медицински паспорт със записан идентификационен номер и снимка на кучето;

3/ Документ за платена годишна такса.

 

ЧЛ. 175 (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса в данъчната служба.

(2) Освобождават се от такса собствениците на :

  1. Кучета на инвалиди;
  2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  3. Кучета използвани за опитни цели;
  4. Кучета използвани от Българския червен кръст;
  5. Кастрирани кучета;
  6. Ловни кучета;
  7. Куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране /съгл. чл. 39 от ЗЗЖ/

 

ЧЛ. 177 – Забранява се:

1/ Извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намортник;

2/Разхождането на кучета на детски площадки и на места обозначени със забранителни знаци.

 


 

НАРЕДБА  ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО

Чл.2, ал.1 – Всеки, който отглежда животно домашен любимец е отговорен за неговото здравосоловно състояние

ал.2 - Всеки, който отглежда животно домашен любимец  е длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:

1/ да му осигурява необходимите количества храна и вода съобразно неговите физиологични нужди.

2/ да му осигурява необходимото пространство и движение.

3/ да осъществява контрол върху поведението на животното извън дома си.

4/ да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване.

ал.3 - Едно животно не може да бъде отглеждано като домашен любимец, ако:

1/ условията посочени в ал.2 от този член не са изпълнени;

2/ въпреки създадените условия по ал.2, животното не може да се приспособи към тях.

ал.4 - При постъпване на писмен сигнал за наличие на случаи, посочени в ал.3, т.1 или 2, длъжностно лице от отдел „Екология” със съдействието на представител на НПО извършват съвместна проверка, която задължително завършва с изготвянето на писмени предписания до собственика за преодоляване на пропуските при отглеждането на домашния любимец.

ал.5Когато собственика не изпълни предписанията по ал.4, домашният любимец се включва в осиновителни програми, провеждани от НПО за осигуряването му с нов дом.

 

Чл.4, ал.1 - Всеки собственик е длъжен:

  1. Да осигури поведение на домашния любимец, безопасно за живота и здравето на гражданите;
  2. Да отглежда домашния любимец при условия и по начин, които не формират агресивно поведение;
  3. Да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго.