Разрешения за дървета

ИЗДАВАНЕ  НА  РАЗРЕШЕНИЯ

ЗА  ПРЕМАХВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ  И  ОКАСТРЯНЕ

НА  ДЕКОРАТИВНА  ДЪРВЕСНА  РАСТИТЕЛНОСТ  В  ЧАСТНИ  ИМОТИ

НА  ЮРИДИЧЕСКИ  И  ФИЗИЧЕСКИ  ЛИЦА

 

 

І. За растителност в частни имоти, която попада в строително петно се подават следните документи:

 

Писмена молба от собствениците на имота придружена от :

-  документ за собственост на имота.

-  актуална скица на имота.

- съгласуван проект по част „Паркоустройство” и справка с геодезически заснетата съществуваща растителност на терена подписана от лицензирана фирма и заверена от районния специалист.

- квитанция за платена такса в касата на район „Връбница” за изготвяне на експертно становище. Таксата се заплаща при подаване на молбата (за физически лица - 20.00лв.; за юридически лица – 40,00лв.).

 

 

ІІ. За растителност в частни имоти (изсъхнали дървета, както и тези, чието състояние застрашава безопасността на движението или сигурността на гражданите, сградите и благоустройствените фондове), се подават следните документи:

 

1. Подадена писмена молба от собствениците на имота придружена от :

- документ за собственост на имота.

- актуална скица на имота.

- квитанция за платена такса в касата на район „Връбница” за изготвяне на експертно становище. Таксата се заплаща при подаване на молбата (за физически лица - 20.00лв.; за юридически лица – 40,00лв.).