Достъп до обществена информация

Формуляри за искане на информация по ЗДОИ

Заявление(.pdf), Заявление(.docx)

Протокол за устно искане

- Заявления за достъп до информация и за предоставяне на информация за повторно използване(.pdf), Заявления за достъп до информация и за предоставяне на информация за повторно използване(.docx)

Отговорно звено за работа по ЗДОИ

Отчет за дейността по ЗДОИ

Такси за предоставяне на информация

Публични регистри

Информационни масиви и ресурси, използвани от СО-район „Връбница“

Информация, предоставяна повече от три пъти

Списък за категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ